Annons

Vilt

Vilt är enligt den svenska jaktlagen (1987:259) alla vilda däggdjur och fåglar. Ordet "vilt" har samma innebörd som det tidigare i jaktlagstiftningen använda "villebråd" och avser djur som inte är någons egendom. Med vilt avses inte enbart djur av arter för vilka jakttid är fastställd utan även sådana arter som är fredade under hela jaktåret. Djur som tillhör viltfaunan men som hålls i hägn är att betrakta som vilt i jaktlagstiftningens mening, trots att de inte lever i full frihet.