Den 18 februari har Moderaterna i Skövde årsmöte och ska då behandla tolv motioner för eventuell vidarebefordran till partiets förbundsstämma och senare partistämma. Ett av förslagen är alltså att att Moderaterna ska verka för att utreda inrättandet av en modern beredskapspolis,

2012 avskaffades beredskapspolisen som vid tillfället omfattade ca 1500 personer. Beredskapspolisen utgjordes av personal som fullgjort värnplikt och därefter genomgått en kompletterande utbildning på Polishögskolan och därmed fått polismans befogenheter. Beredskapspolisen skulle i händelse av allvarliga samhällspåfrestningar kunna kallas in för att förstärka den reguljära polisen i dess arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet.

Nu konstaterar Anders G Johansson att hoten mot Sveriges säkerhet har ökat och "det finns starka skäl att skyndsamt bygga upp ett robust och uthålligt totalförsvar som är kapabelt att stå emot och bemästra situationer som innebär hot mot landets frihet och oberoende samt invånarnas säkerhet och trygghet".

- I den moderna hotbilden är hybridkrigföringen en realitet. Det är därmed inte uppenbart vad som är grov kriminalitet, terrorism eller rentav begynnelsen av ett väpnat angrepp, menar Anders G.

Enligt hans motion är det polismyndigheten som har ansvaret för att hantera huvuddelen av de tänkbara scenarier som kan tänkas förekomma inom den gråzon som präglar hybridkrigföringen.

- Därför är det rimligt att myndigheten får förutsättningar för att få personella förstärkningar vid exceptionella händelser som innebär påtagliga hot mot ordning och funktionalitet i det svenska samhället.

Därför, menar Anders G Johansson, bör återinrättandet av en modern beredskapspolis övervägas och utredas. Denna styrka skulle kunna utgöras av personal som utbildas till reservpoliser med stöd av pliktlag. Utbildning till reservpolis skulle därmed kunna vara en väg för att fullgöra värnplikt.

- Polisen skulle med detta få en värdefull personalreserv att inkalla vid allvarliga lägen. Utbildningen skulle sannolikt också underlätta rekryteringen till yrkespolis, vilket är mycket angeläget.