Svenska kyrkan tappar medlemmar, så även i Skövde. Medlemstappet innebär förändrade ekonomiska förutsättningar. Ett faktum som innebär att samfundet måste se över sina kostnader för att anpassa sig till en ny verklighet.

En stor ekonomisk post för kyrkan är alla fastigheter man har i sin ägo. I Skövde församling tillsattes förra våren en fastighetsutredning i syfte att se över innehavet och tänkbara åtgärder. Nu är jobbet genomfört och har lett fram till ett inriktningsbeslut som innebär ett antal förändringar.

Överst på listan står en försäljning av S:t Markus kyrka i Lunden. Dessutom ska Våmbs kyrka överlåtas till Samfundet Svenska kyrkan för förvaltning. Vidare kommer man att se över lokaler man i dag hyr i syfte att minska de årliga hyreskostnaderna.

– S:t Markus har ett stort renoveringsbehov och stängdes på sensommaren 2015. Sedan gjorde vi en utredning om vad det skulle kosta att åtgärda den, men kom fram till att det skulle bli för dyrt jämfört med tänkt budget och satt i relation till förväntad medlemsutveckling, säger kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed.

– Nu har vi inte haft någon verksamhet i S:t Markus sedan stängningen och i Våmb hade vi bara tre gudstjänster under 2016. Trots dessa åtgärder har verksamheten i församlingen ändå fungerat utmärkt, tillägger han.

När det gäller hyrda lokaler berör det bland annat verksamheten Lyktan, som i dag finns i en fastighet på Gamla Mariestadsvägen. Den kostar i dag 200 000 kronor per år. Pengar man vill spara in genom att flytta verksamheten till annan plats.

– Lyktan kommer inte att stängas, bara flyttas, understryker Svante Jildenhed.

Utöver detta har man även hyreskostnader för ett antal förråd. Utredarnas förslag på lösning är att ett nytt förråd med plats även för det som nu förvaras externt, ska byggas i anslutning till kyrkogårdsförvaltningens lokaler.

Det är kyrkorådet som fattat beslutet om förändringarna. Exakt hur genomförandet är tänkt att ske är ännu inte beslutat. Klart är dock att Våmbs kyrka kommer att överlämnas till den nya förvaltningen 2018.

Under tiden som S:t Markus varit stängd har verksamheten varit flyttad till andra kyrkor i församlingen. Alla berörda har fått information om tänkta åtgärder, vilket mottagits med blandade känslor.

Kyrkoherde Martin Eriksson understryker att förändringarna i fastighetsinnehavet inte ska tolkas som att kyrkan backar ur och ger upp.

– Det handlar om att leta nya vägar. Vi bedriver fortsatt en stor verksamhet, men på andra platser än i själva kyrkorna.

– Det är viktigt att vara en kyrka som också går ut i samhället och möter människorna där de är. Det får ske på bekostnad av det vi kallar för kom-verksamheten, säger Martin Eriksson.