Enligt Västra Götalandsregionens delårsrapport från mars har ekonomin för regionen i sin helhet försämrats, jämfört med de senaste åren. Prognosen för helåret är ändå ett nollresultat, vilket är bättre än budget. Men koncernkontoret bedömer att det finns en risk för att sjukhusens kostnadsutveckling försämrar resultatet: ”Akutsjukhusens resultat inger oro” heter det i beskrivningen av ärendet.

Regionstyrelsen har med anledning av denna situation tidigare begärt att sjukhusen ska redovisa vad de gör för att få sin ekonomi i balans. Enligt en sammanställning av detta bedömer sjukhusen i regionen att de går 670 miljoner kronor back i år, innan åtgärder satts in.

Åtgärder som planeras är bland annat minskade personalkostnader, inte minst att få ner kostnaderna för bemanningsföretag. Det tittas också på strukturella åtgärder som översyn av vårdplatser och färre utbudspunkter, samt att minska kostnader för läkemedel och labb. Detta beräknas kunna ge 625 miljoner kronor plus.

Skaraborgs sjukhus bedömer att deras åtgärder kan förbättra ekonomin med 70 miljoner kronor. Men prognosen är ett större underskott än så, 75 miljoner kronor minus.

Koncernkontoret bedömer att sjukhuset inte kommer att nå en ekonomi i balans.

Regionstyrelsen har med anledning av delårsrapporten beslutat att sjukhusstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska öka produktiviteten för att korta vårdköerna och få en ekonomi i balans.

Naturbruksstyrelsen ska också arbeta fram en handlingsplan för att få ekonomin i balans.

Även Naturbruksstyrelsen har en negativ ekonomisk prognos. Detta förklarar man med att det finns ett ekonomiskt ansvar för regioninvånare som läser vid naturbruksskolor utanför regionen. Det finns en förhoppning hos styrelsen att kostnaderna ska minska när omstruktureringen av naturbruksskolorna är genomförd.

Efter förra årets delårsrapport i mars gav regionfullmäktige ett uppdrag till sjukhusstyrelserna att man noggrant skulle följa utvecklingen och få en ekonomi i balans. När koncernkontoret nu har granskat höstens styrelsehandlingar från sjukhusen har man noterat att det ofta står ”styrelsen noterar informationen” eller liknande, varför det är svårt att dra någon slutsats om den egentliga aktivitetsnivån.

Denna redovisning av uppdraget har regionstyrelsen nu ställt sig bakom.