Främst bör sträckan Alingsås-Göteborg utvecklas med ytterligare två spår. Det är viktigt för Skaraborg, Västsverige och för hela landet!

Just nu diskuteras Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 runt om i landet.Vi har med glädje kunnat konstatera att den socialdemokratiskt ledda regeringen ökat budgeten för underhåll för våra järnvägar, flera stora projekt berör oss i Västsverige. Men vi blir bekymrade då inte investeringen vad det gäller att komma till rätta med spårbristen på sträckan Alingsås-Göteborg finns med i planen.

På olika sätt lyfter nu vi socialdemokrater i Skaraborg fram denna fråga. Vårt område är nämligen ett av de områden som drabbas hårt genom förseningar i såväl person- som godstrafiken och det hämmar utvecklingen av vår del av landet. Västra stambanan är den järnväg som förbinder landets två största städer. Västra stambanan är Sveriges viktigaste godslänk mellan Sverige största befolkningsområden och all den industri och övrig verksamhet som finns däremellan. Allt fler företag vill satsa på miljövänliga transporter med tåg. Då krävs det att gods såväl kan komma till hamnen i Göteborg som ut därifrån.

Så här skriver Västra stambanegruppen i sitt yttrande över Trafikplanen:

"Delen Alingsås-Göteborg har idag betydande brister och är mycket hårt belastad då fjärr­tåg, regiontåg, pendeltåg och godståg trafikerar samma två spår. Kapacitetsbristen är hämmande för all utveckling. Med ytterligare ett dubbelspår Alingsås-Göteborg i ny sträckning kan robustheten uppnås under planperioden fram till 2029, minska restiden Stockholm-Göteborg med minst 15 minuter, säkra ett konkurrenskraftigt näringsliv och möjliggöra minst 23 000 bostäder i stationsnära lägen längs befintlig infrastruktur. Med ytterligare ett dubbelspår finns det plats för godståg som i dagsläget inte inryms och som möjliggör en avsevärd miljöeffekt som en följd av överflyttning av gods från väg till järnväg. Ytterligare dubbelspår Alingsås-Göteborg i ny sträckning bör därför redovisas som en namngiven investering och en lokaliseringsutredning bör snarast komma till stånd".

Vi instämmer helt i detta. Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg har lyft frågan om satsningar på Västra stambanan i en motion i riksdagen. Även i en gemensam motion från socialdemokrater från hela Västsverige har frågan lyfts tillsammans med andra infrastruktursatsningar. Där påpekar vi att det krävs omedelbara insatser för att komma till rätta med problemen på ovannämnda sträcka. Pendlare påminns dagligen genom förseningar på grund av överbelastning och eftersatt underhåll.

Alla krafter som vill se en utveckling av Skaraborg och Västsverige bör instämma i detta krav.

Patrik Björck, Falköping

Carina Ohlsson, Lidköping

Monica Green, Skövde

Erik Ezelius, Tidaholm

Riksdagsledamöter (S)

Skaraborg