KOL är en av vår tids stora folksjukdomar – mellan 500 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade. Den kan diagnosticeras med spirometri, vilken mäter lungans ventilationsförmåga och utgör ett mått på en individs fysiska prestationsförmåga.

Idag är det självklart att med hjälp av spirometri undersöka lungornas funktion som en del av diagnostik och uppföljning av astma, KOL och andra lungsjukdomar. Men hur säkerställs att spirometrin görs på bästa sätt och att man får ut maximal information från mätningen?

Det är frågor som Per Gustafsson och Olle Zetterström vill ge svar på i boken ”Spirometri 2.0 – i teori och mycket praktik”.

– Vi vill med boken förmedla kunskaper och erfarenheter som vi tror är viktiga i det kliniska arbetet, men vill även ge den vetenskapliga bakgrund som gör arbetet intressant och begripligt, säger Per Gustafsson.

Boken riktar sig framför allt till läkare och sjuksköterskor i primärvården, men kan även tillföra andra läkare och paramedicinsk personal användbar kunskap och förståelse.

Författarna gav 2013 ut en bok i samma ämne. Den nya utgåvan innehåller två kompletterande mätmetoder; impuls-oscillometri samt kväve-utsköljning med syrgas

– Dessa båda mätmetoder kan många gånger fånga upp KOL och andra allvarliga luftvägssjukdomar i ett tidigt skede redan innan spirometri kan upptäcka avvikelser. Det är viktigt att allmänläkare och inte bara lungspecialister känner till att dessa nu finns på många av landets sjukhus och att de bör användas till exempel när patientens sjukhistoria indikerar att något är fel eller oroväckande, men spirometri och röntgen-undersökningar inte ger vägledning, säger Per Gustafsson.