Under debatten 25/8 mellan Katarina Jonsson (M) och Johan Ask (S), slår Katarina Jonsson fast att Skövde kommuns skola inte kommer att bli en skola i nationell toppklass.

”Vi kan aldrig tävla mot vissa kommuner som har helt andra förutsättningar, som kanske har mindre kommun, de har kanske bara högutbildade, har en annan typ av struktur, som inte kommer från industri och jordbruk och ytterområden till exempel.”

Moderaterna anser tydligen att kommunstorlek, föräldrarnas utbildningsnivå, yrke och adress är avgörande för elevernas resultat. Dessa förutsättningar som eleven bär med sig in i sin skolgång, verkar moderaterna tycka har större påverkan för resultatet än vad som händer i skolan. Budskapet som förmedlas, är att barn till industriarbetare och jordbrukare från ytterområden inte kan tävla med barn till högutbildade från tätorter när det gäller skolresultat.

Det borde inte ens behöva påpekas, men det är inte självklart att det är elever med högutbildade föräldrar som når goda resultat, på samma sätt som det inte är självklart att det är elever med lågutbildade föräldrar som når dåliga resultat. Det finns en mängd andra faktorer som spelar in när det gäller vilket resultat som uppnås, såsom lärare, övrig skolpersonal, studiemiljö, med mera, i kombination med elevens egen motivation och drivkraft.

Vad som däremot är säkert är att lärare inte får möjlighet att göra sitt jobb fullt ut i en skola med otillräckliga resurser, oavsett hur kompetenta de är. Det är också säkert att en dålig studiemiljö och för lite vuxna i skolan inverkar negativt på elevers trivsel, studiesituation och resultat. När annat prioriteras högre av politiker än att säkerställa en skola som klarar av att ge lika möjligheter för alla elever att lyckas, är det elever som av olika anledningar saknar möjlighet till extra läxhjälp på fritiden som drabbas hårdast. Då är vi långt ifrån en skola som strävar mot nationell toppklass som det står i vision Skövde 2025.

Vi Socialdemokrater tar ansvar för att ge alla barn trygghet i att skolan har tillräckliga resurser för att ge dem en bra utbildning för framtiden, oavsett var i kommunen man bor eller vilken utbildningsnivå föräldrarna har. Därför lägger vi i vår budget 40 miljoner mer än alliansen på skolan.

Jörgen Frödelius (S)