Detaljplanen för det nya studentboendet i kvarteret Kurorten har varit ute på samråd. Totalt har det kommit in sexton skrivelser, varav tre helt utan synpunkt. De andra synpunkterna har bearbetats. Länsstyrelsen har exempelvis krävt att få veta vilken typ av gods som i framtiden kan tänkas finnas på uppställningsspåret närmast de planerade bostäderna och man vill ha nya redovisningar av luftföroreningar och risker med tanke på närheten till trafik, järnväg och Volvo.

Så här kan det nya studentboendet vid Boulognerskogen komma att se ut, till höger om de befintliga husen.

Foto Skövdebostäder

Miljönämnden Östra Skaraborg har ställt sig tveksamma till lämpligheten att bygga vid en buller- och riskutsatt plats så nära Västra stambanan. MÖS vill se en mer utförlig bullerutredning.

Kommunen har efter synpunkterna gjort ändringar och tillägg i detaljplanen.

"Men kompletteringarna har inte lett till någotn förändring av planförslaget" skriver kommunen i ett tjänsteutlåtande.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att detaljplanen med de nya förändringarna ska ut på så kallad granskning.

Det handlar om att bygga ytterligare en huskropp med studentbostäder i anslutning till de två tidigare. Den nya huskroppen ska ligga i riktning ner mot Volvo och Balthazar längs med järnvägen och i souterräng ner mot Boulogner.

Bostadshuset är från väster sett tio våningar och mot öster tolv våningar högt och ska innehålla 132 lägenheter och ligga i slänten mot Boulognerskogen. Hälften av lägenheterna, samt de två souterrängplanen ska vändas mot Boulogner medan övriga har utsikt mot centrum och Billingsluttningen. Byggnaden ska få två entréer, dels från Kurortsvägen och mot Boulognerskogen.

Huset kommer ligga centralt mellan resecentrum och Boulognerparken. Kommunen anser att närheten och kopplingen till högskolan gör det till ett attraktivt område för studenter.

– Vi har ett högt söktryck på studentlägenheter och högskolan är central för Skövdes och Skaraborgs utveckling. Vi vill att högskolan ska bli dubbelt så stor och därför är det viktigt att vi försöker anpassa antalet bostäder efter det. Vi planerar dessutom för ännu fler studentbostäder, de här är inte tillräckliga, säger Katarina Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det nya studentboendet kan börja byggas tidigast nästa vinter.