Caroline Bäckström fokuserar i sin avhandling "Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing" på vilken betydelse professionellt och socialt stöd har för förstagångsmammor och partners i samband med barnafödande. Hit räknas graviditeten och sex månader efter förlossningen.

Det professionella stödet handlar om kontakter med vården; som rutinkontroller och föräldraträffar. Socialt stöd handlar om det stöd som kommer från vänner och familj och andra närstående. Och resultatet visar att det är av betydelse. Det stärker såväl mamman, partnern och relationen i stort, enligt analys av de intervjuer och enkäter som ingår i avhandlingen.

Professionellt stöd gör att föräldrarna känner sig bättre förberedda inför förlossningen och ökar deras förståelse för föräldrarollen. Resultatet visar även att partnern har nytta av professionellt stöd. De känner sig mer delaktiga, helt enkelt. Och ett gott socialt stöd, från familj och vänner, leder också till en bättre parrelation, sex månader efter förlossningen, säger Caroline Bäckström i ett pressmeddelande.

Att föräldrar ges det stöd, som avhandlingen visar kan göra skillnad, är dock inte självklart.

Tiden hos barnmorskor och övrig vårdpersonal är ibland knapp. Och då hinns emellanåt bara den mest väsentliga informationen samt medicinska testerna med; som blodtryckstagning, mätning av magen och att lyssna till bebisens hjärtljud. Tid för att lyssna till föräldrarnas upplevelser och ge ett stöd rent känslomässigt finns inte alltid. För att ett sådant stöd ska kunna ges måste vårdpersonal ges rätt förutsättningar.

Den 2 februari är det dags för disputation på Högskolan i Skövde för Caroline som genomfört sina forskarstudier vid Jönköping University. Disputationen innebär inte slutet på Carolines forskning på området, tvärtom.

Jag hoppas kunna fortsätta den enkätstudie jag inlett, och göra en uppföljning med samma föräldrar under en åttaårsperiod.