I Skövde ser vi positivt på föreningars engagemang och den ideella sektorn där flera volontärer utför ett gott arbete. Detta lyfter kommunens verksamhet och motverkar samtidigt ensamhet.

Kommunala Pensionärsrådet består av personer från sex olika pensionärsorganisationer, alla eldsjälar för äldrefrågor. Rådet har ett mycket stort engagemang för omsorgsfrågor, hemtjänst, mathållning för äldre, att motverka ensamhet osv. Det som slagit mig under tiden som ordförande är att Kommunala Pensionärsrådet inte högst prioriterar de frågor de som individer själva skulle ha mest nytta av, utan de frågor som berör de mest behövande och ensamma medmänniskorna i samhället.

Som ordförande för Kommunala Pensionärsrådet och Rådet för Funktionshinderfrågor har jag först varit med om den tid då dessa råd var remissorgan för kommunen och fick komma in med sina synpunkter i ett tidigt skede. Därmed var de med under hela processen av ett beslutsärende. Idag är råden så kallade medborgardialoger, vilket innebär att kommunens tjänstemän kommer med ett ärende som man vill stämma av synpunkter från rådens representanter med. Den nya ordningen har gjort det svårare att vara ordförande, då rollen blir att vara mer lyhörd mot kommunens önskemål än föreningarnas.

Rådet för funktionshinderfrågor har föreningar för syn, rörelse, hörsel, kognitiva nedsättningar och personer som inte tål vissa ämnen. Kontakter har tagits med Halmstad som ligger högst i rankingen i Tillgänglighetsbarometern, Borås på fjärde plats och lyckönskar Falköping till plats nummer 6 i landet. Rådet har sett till att kommunen nu har en uppdaterad tillgänglighetsdatabas, där också handel och näringsliv kan ansluta sig. Inom rådet diskuteras allt från attraktiva boendemiljöer, kunskapsutveckling och arbete till allt i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning på olika sätt.

Allas lika och unika värde

Liberalerna står upp för alla människor lika värde. Vi har ett att förvalta. Inte minst står vi upp emot den nationella försämringen inom LSS, en lag för den enskildes frihet. (Lagen om stöd och service).

Liberalen Kaj-Eve Enroth som är ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden arbetar för att få ett rättvist bidragssystem med ekonomistöd och lokalfrågor för föreningar.

Liberalen Christer Winbäck har fått uppdraget att utreda hur kontakten med kommunens invånare bäst ska ske under nästa mandatperiod. Han har inlett detta med att engagerat gå ut och lyssna in ett antal intressenter.

Liberalen Jacqueline Tjällman som efterträder Petter Fahlström som ordförande i Beredning Medborgare och Folkhälsa har ansvaret att utarbeta program för medborgardialogen.

Föreningsutveckling ger mycket tillbaka till kommunen. Utan ideellt stöd står kommunen sig slätt. Liberalerna anser därför att förväntan om ideellt engagemang till kommunens bästa måste ges tillräckligt stöd för att öka förutsättningarna för föreningsverksamheten.