Det är två lindar som står norr om långhusets västliga del. Åtgärden är föranledd av pågående arbete med omgestaltning av kyrkans entréparti, dräneringsarbete och isolering av kyrkans lokaler under marknivå.

Församlingens avsikt har varit att bevara träden men grävarbeten skadar rotsystemet på ett sätt som kommer att kräva kraftig beskärning av träden så att deras karaktär ändras.

Enligt arborister som har besiktigat träden är framtiden för träden oviss. Källarvåningen gör att rotsystemet har begränsad möjlighet att breda ut sig. Församlingen avser nu att återplantera lindar ”i rejäl storlek” som återskapar miljön kring kyrkan.