Förra året var det hundra år sedan beslutet kom om kvinnors rösträtt. Som fullvärdiga medborgare skulle kvinnor ta plats i den nya demokratin. Förhoppningarna infriades inte på det sätt rösträttskämparna tänkt. Fortfarande är det offentliga rummet en sfär som speglar vårt lands ojämställdhet och grundmurade patriarkala strukturer. En sfär som fördelar makt, inflytande och resurser på ett sätt som begränsar flickors och kvinnors handlingsutrymme och möjligheter. Markörerna är oftast fullt synliga i form av namn på gator, platser och torg, men också underförstådda, men med signaler om vilka som ”äger” och vilka som ska anpassa sig.

Fortfarande är det långt till ekonomisk jämställdhet, till jämställd makt, jämställd utbildning, jämställd fördelning av det obetalda arbetet och jämställd hälsa. Ännu har mäns våld mot kvinnor inte upphört. Det offentliga rummet bidrar inte till att bryta mönstren. Tvärtom.

Undersökningar visar att kvinnor i högre utsträckning än män upplever otrygghet i det offentliga rummet; på gator och torg, på utomhusgym, i kollektivtrafiken etc. Mäns våld mot kvinnor och exploatering av kvinnokroppen i reklamsyfte har blivit så normaliserade inslag i det offentliga rummet att de påverkar alla köns bild av sina egna – och andras – möjligheter att agera som jämställda medborgare. Det offentliga rummet fungerar som en ständigt pågående lektion i att veta sin plats. Det är hög tid att byta den lektionssalen mot en jämställd arena. En arena som ger alla kön med olika bakgrund och förutsättningar möjligheter att känna igen sig, känna sig hemma och kunna utvecklas som fria individer och medborgare. Det är dags för kvinnor att bli synliga, dags att ta plats!

8 marskommittén i Skövde kräver att beslutsfattare tar ansvar och skapar förutsättningar för jämställt deltagande i det offentliga rummet.

Vi kräver…

Att kvinnor synliggörs i det offentliga rummet på samma villkor som män, genom gatunamn, konstverk, bilder m.m.

Aktivt arbete mot sexualisering och stereotypa representationer av kvinnor och män i det offentliga rummet

Aktiva insatser för att skapa offentliga rum, där kvinnor kan känna sig trygga.

8 MARSKOMMITTÉN I SKÖVDE består av: jämställda.nu, Bosnien och Hercegovinas Distrikt Skaraborg, "Behar", Centerkvinnor, Delta Kappa Gamma, EDCS, Edhem, Falköping-Skövde Zontaklubb, F! Skövde, Kommunal sektion Skövde, Kvinnocenter " LJUSET", Kvinnohuset Tranan, Liberala kvinnor i Skaraborg, Liberalerna, LO-facken i Skövde, Miljöpartiet Hjo, Miljöpartiet Skövde, S-kvinnor, Socialdemokraterna Skövde, UN Women Skaraborg, Vänsterpartiet i Skövde och Västra Skaraborgs Zontaklubb.