Alla bostäder ska ha en radonhalt lägre än 200 Bq/m3 luft senast år 2020 enligt det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Halter högre än detta har uppmätts i fem flerbostadshus tillhörande en bostadsrättsförening samt i ett flerbostadshus som ägs av en privat fastighetsägare i Skövde kommun.

Det handlar om totalt sju respektive tre lägenheter där åtgärder måste vidtas för att radonhalten inte ska överstiga Folkhälsomyndighetens riktvärde. Därefter åläggs fastighetsägarna att göra nya mätningar i de drabbade lägenheterna under en period om minst 60 dagar. Utöver det ska mätningar utföras i de lägenheter som ligger angränsande på samma våningsplan samt angränsade ovan- och nedanför aktuella lägenheter.

Bostadsrättsföreningen ska redovisa resultatet till Miljönämnden Östra Skaraborg senast 31 maj 2019 och har ålagts ett vite om 50 000 kronor om detta inte genomförs. Anledningen är att nämnden redan i januari 2015 fattade beslut om åtgärder av överskridande radonhalter samt nya mätningar till maj året därpå. Några mätresultat inkom inte till utsatt datum.

Först nio månader senare inkom bostadsrättsföreningen med information om att luftkanaler skulle rensas och ventilationen kontrolleras. Ny redovisning skulle göras senast i maj, men inkom månaden senare. Resultatet visade att åtgärderna inte hade varit tillräckliga och dessutom hade endast en av de sju lägenheterna kontrollerats.

Bostadsrättsföreningen redovisade samtidigt en åtgärdsplan vars insatser beräknas vara klara i februari 2019.

Den privata fastighetsägaren har informerat nämnden om att åtgärder och nya mätningar kommer att ske under hösten 2018.

För att mätresultaten ska kunna jämföras med riktvärdet ska dessa göras under perioden 1 oktober-30 april enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, detta gäller samtliga flerbostadshus nämnda i artikeln.