Efter avslöjandet öppnade Skaraborgs sjukhus en jourtelefon för patienter som har behandlats med metoden. Drygt 100 tidigare patienter har ringt till jourtelefonen och de som ringt har bland annat fått information om hur de går tillväga om de vill begära skadestånd.

De uppmanas att skicka en begäran direkt till landstingens gemensamt ägda försäkringsbolag LÖF.

Den som söker ersättning behöver bara lämna sina personuppgifter, kortfattat beskriva hur de drabbats, vilken vårdenhet det gäller och ge försäkringsbolaget rätt att ta del av patientjournalen.

Därefter gör försäkringsbolaget en granskning och en bedömning av om patienten har utsatts för onödigt lidande och/eller har blivit ekonomiskt drabbad.

När Skaraborgs sjukhus offentliggjorde misstankarna om att ett stort antal patienter kan ha orsakats onödigt lidande och/eller bestående skada uppmanades de drabbade att använda patientförsäkringen.

LÖF kan betala ut ersättning om bedömningen är att skadan eller lidandet hade kunnats undvikas om en erfaren specialist hade ansvarat för vården eller behandlingen.

Under 2015 betalades i Sverige totalt ut 630 miljoner kronor via försäkringen. Det ska jämföras med att det under 2015 Sverige kom in 15 000 ansökningar till LÖF.

Statistiken för 2015 visar att det kom in 2 540 ansökningar om ersättning från patienter som vårdats i Västra Götland. På riksnivå är det 40 procent av anmälningarna till patientförsäkringen som leder till att ersättning betalas ut.

I Sverige ger lidande är inte så höga belopp i ersättning, i de fall summorna har blivit höga handlar det om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Hur många skadeståndskrav som gäller Ilizarov-metoden har det inte gått att få besked om. Försäkringsbolaget har sekretessbelagt både innehållet i ansökningarna och antalet ansökningar.

Det enda LÖF öppet redovisar är en årlig statistik för antalet ansökningar från olika landsting och regioner.

Den läkare som har varit ledande i användningen av Ilizarov-metoden är avstängd från Skaraborgs sjukhus fram till den 7 oktober. Sjukhusledningen vill inte uppge om den avstängningen kommer att förlängas.