Vid kommunfullmäktige den 17 juni behandlas uppföljningen av ”En kommun för alla, Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Den är framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Utveckling inom funktionshinderområdet har utgångspunkt i Vision Skövde 2025. Policyn har tagit fasta på Attraktiva boendemiljöer, Kunskap och arbete, Gemenskap Tillsammans samt Natur och miljö. Den antogs i december 2014 och handikappföreningarna ställde upp i ett arrangemang för att ge alla kommunens chefer en utbildningsdag.

Hur ser det då ut i Sverige idag? Enligt Myndigheten för delaktighet är det mer än tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever att den egna hälsan är dålig, jämfört med den övriga befolkningen. Skövdes målsättning är att visa på de funktionsnedsattas rättigheter och att underlätta deras vardag. På en utvecklingsdag med handikappföreningarna fick jag frågan: ”Har personer med funktionsnedsättning fått det bättre?”

Denna fråga lever fortfarande obesvarad i mitt medvetande. Ja, tillgängligheten har blivit bättre, det är lättare att ta sig fram med resor. Bostäder anpassas. Det pågår förbättring av enkelt avhjälpta hinder. LSS betyder oerhört mycket för den enskilde. Men hur är planeringsarbetet för att verka förebyggande när det är ekonomiskt kärva tider? Tänker vi på personer med funktionsnedsättning eller kommer frågan upp försent? Vem bevakar deras intressen i beslutsfattandet? Här finns mycket att göra för att förbättra attityder. Ett litet positivt exempel: Rådet för funktionshinderfrågor har fått tillgång till 90 000 kronor i utvecklingsmedel som en stimulans till föreningarna. Under året fördelas de till

Attention Skaraborg, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Reumatikerföreningen, Föreningen Hjärt/ Lung samt föreningar inom Kognitivt funktionshinderområde. En ”liten morot” för att visa intresse.

Som mångårig ordförande för Funktionshinderrådet i Skövde har jag försökt satsa på möjligheter. Jag deltog i 1999 års nationella Handikapputredning ”Ett samhälle för alla”. Den handlade mycket om bevakning av funktionsnedsattas likställighet med andra invånare och berörde i princip alla samhällsområden. Efter denna har positiv lagstiftning skett på flera områden. Över tid förändras metoder och processer för ledning och styrning. År 1993 antog Skövde kommun ”Ett kommunalt handlingsprogram i handikappfrågor”. Detta var mycket detaljerat med ett 20-tal förslag till åtgärder inom olika verksamhetsområden. År 2002 antogs ett nytt program ”Skövde – en kommun för alla” med syfte att ge färdriktning in i ett tillgängligare samhälle. Alla samhällssektorer skulle beröras. Bemötandet av funktionsnedsatta skulle förbättras. Grunden var inriktningsmål från FN:s 22 standardregler. Nu byter vi förhållningssätt till moderna begreppet hållbarhet. Tanken inför denna mandatperiod är att funktionshinderfrågorna ska ingå i det Folkhälsopolitiska program som håller på att upprättas. Trots många år och stort intresse för det funktionshinderpolitiska arbetet kvarstår frågan: Har personer med funktionsnedsättning fått det bättre?

Ulla-Britt Hagström, Liberalerna