Skaraborgs sjukhus saknar en kvarts miljard kronor nästa år, vilket är en tjugondel av sjukhusets kostnader. De pengar som regionen ersätter sjukhuset för vården det ger räcker helt enkelt inte till, konstaterar sjukhusets ekonomichef Åsa Ranbro Jansson i ett tjänsteutlåtande.

Bidraget från regionen räknas upp årligen med två procent, men kostnadsutvecklingen för löner, läkemedel och annat sjukhuset behöver är större än så.

– Sjukvården kan som alla andra effektivisera sig. I vår bransch är det samtidigt så mycket utveckling som fördyrar, som nya läkemedel, medicinska material eller behandlingsformer. Det är svårt att hålla jämna steg med effektiviseringskraven från politiken, säger Åsa Ranbro Jansson.

Den politiska ledningen i regionen brukar i debatter om sjukhusens problem framhålla att de tillfört stora ekonomiska resurser, men att vårdproduktionen inte har ökat i samma takt.

– Det är bevisat att mer pengar inte löser problemet, sa Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, till tidningen angående ledningens budgetförslaget för 2019, som senare antogs av regionfullmäktige.

Men hur mäts produktionen av vård? Hur mäts det vad det betyder för en människa att prata med en psykolog? Eller att genomföra en gastroskopi?

Vårdproduktion mäts i öppenvården i antal besök och dessa delas ibland upp i läkarbesök respektive övriga besök.

– Så trubbigt är det i dagsläget. En del besök kan vara i timmar, andra varar tio minuter, säger Åsa Ranbro Jansson.

Antal operationer mäts också. För patienter som ligger inne på sjukhus mäts bland annat antal vårddagar för att mäta vårdproduktion.

– Det kan skilja sig från en nästan frisk färdigbehandlad person till en patient som ligger på intensivvårdsavdelningen. Mixen är ungefär densamma över tid, men det finns en tendens att patienterna blir vårdmässigt tyngre och tyngre, säger Åsa Ranbro Jansson.

För att kunna mäta sin egen produktivitetsutveckling ska sjukhusets verksamheter ta fram egna mer relevanta mått.

– För att det ska vara meningsfullt behöver man komma ner på verksamhetsnivå. Det ser så olika ut, säger Åsa Ranbro Jansson.

Enligt den senaste årsredovisningen för Skaraborgs sjukhus har antalet vårdtillfällen i slutenvården minskat och antalet besök i öppenvården ökat.

– Vi har ökat vår produktion av antalet besök. Att vi gör mer beror på att vi ser ett ökande behov, vi får fler remisser till sjukhuset. Men även antalet anställda ökar. Det gör att produktiviteten, som mäts i relation till antalet medarbetare, inte ökat. Att vi blir fler beror på att vårt uppdrag utökats och att ambitionsnivåerna höjs, säger Åsa Ranbro Jansson.

Något som Åsa Ranbro Jansson också menar påverkar är att sjukhuset är inne i en stor generationsväxling.

– Vi fasar ut äldre erfaren personal och anställer nya sjuksköterskor och läkare som är under utbildning och inte alls kan producera i samma omfattning som de som lämnar oss. Vi har också utlandsrekryterade läkare som går under utbildning och inte producerar lika mycket som erfarna läkare, säger Åsa Ranbro Jansson.

Sjukvården är också i en omställning där man använder sig av telefonbesök och digitala kontakter i större utsträckning. Men dessa distansmöten har inte räknats inte på samma sätt som vanliga fysiska besök i statistiken.

– Där tror vi att vi kan ha missat en del, säger Åsa Ranbro Jansson.

Att det saknas en kvarts miljard kronor är förstås en utmaning, enligt ekonomichefen.

– Vi har jobbat med det redan under 2018. Vi såg redan i år att det skulle bli ett underskott och med de beslut som tagits kommer det inte att förbättras till nästa år. I många fall vet vi redan när beslut tas att kostnaderna inte är täckta. Vårdbeställningarna räknas upp med två procent och prisökningarna ligger högre än så, säger hon.

Kommer det att lyckas att spara 250 miljoner kronor och nå nollresultat nästa år?

–Jag tror inte på nollresultat 2019. Det skulle förutsätta att vi får full effekt av alla besparingar från januari och det är få som tror, säger Åsa Ranbro Jansson.

Men vissa framgångar har gjorts i arbetet med att minska på kostnaderna. Bland annat är ett antal läkare rekryterade för att börja under februari, som ett led i att minska kostnaderna för hyrpersonal, något sjukhuset tidigare haft svårt att åstadkomma.