Ett anläggningsjobb skulle utföras hemma hos den kommunale chefen på privat initiativ. Det fanns ingen koppling till någon ytterligare kommunal insats i området utan arbetet genomfördes uteslutande på den privata tomten. Själva grävjobbet gjordes av en inhyrd firma, men en skopa grus levererades också till platsen med en av kommunens lastmaskiner.

Nu har användningen av lastmaskinen ifrågasatt. Avdelningschefen säger sig dock ha handlat på ett sätt som är vedertaget inom förvaltningen och som innebär att det finns möjlighet att använda kommunens maskiner vid tillfälliga svackor i det ordinarie arbetet. Något som alltså ska ha varit fallet den här gången.

– Vi har en verksamhet på vår egen verkstad som i huvudsak utför jobb internt. Men finns det tid i schemat kan man fylla ut det med externa jobb.

– Jag har köpt den här tjänsten av verkstaden och betalar gängse taxa. Materialet i sin tur är hämtat någon annanstans, säger avdelningschefen.

Hen konstaterar vidare att det är fasta priser på material och tjänster och att det inte handlar om någon välgörenhet.

På frågan om även övriga kommuninvånare skulle kunna boka den här typen av tjänster säger avdelningschefen att det inte går med hänvisning till att kommunen inte har någon möjlighet att gå ut och konkurrera på marknaden. Dessutom handlar det om mycket få tillfällen.

– Det är bara korta tidsrymder när maskinerna råkar vara tillgängliga. Max någon gång per månad så det är väldigt sporadiskt, säger avdelningschefen.

Sture Forsbom är chef på sektor service. När han får reda på det inträffade låter han både bestört och förvånad och konstaterar utan omsvep att ett sådant agerande inte är tillåtet.

– Jag känner inte till det aktuella fallet och hur det har gått till så jag kan inte uttala mig direkt om det. Vår ingång är att man i allmänhet inte får använda kommunens egendom och arbetsmaterial privat. Det är inte tillåtet, säger han med eftertryck.

Att det skulle finnas några fastställda rutiner för den här typen av beställningar är således inget han på något sätt bekräftar.

– Visst är det bra att personalen har att göra, men sådana här uppgifter ska inte få utföras på det sätt som det har beskrivits, säger Forsbom.

Sture Forsbom tillträdde sin tjänst i november. Under de månader som gått hittills säger han sig inte ha hört talas om något motsvarande fall.

– Jag får påringningar från folk som har synpunkter på saker men då har det handlat om kommunens bilar som anställda har haft hemma när de är i beredskap i syfte att korta anspänningstiden vid en insats.

När det gäller den aktuella händelsen konstaterar Forsbom att den nu ska utredas vidare.

– Vi som arbetsgivare får undersöka omständigheterna och vad som kommer fram och därefter vidta lämpliga åtgärder. Förhoppningsvis finns det i alla fall en arbetsorder på jobbet som är utfört.

– I övrigt kan sägas att det finns saker att göra på det här området och vi jobbar kontinuerligt med det. Det ligger i rutinerna att göra internkontroller och se över så det inte sker några oegentligheter, säger Sture Forsbom.

Tobias Carlgren är jurist på Skövde kommun. Då han inte har förstahandsinformation i det aktuella fallet uttalar han sig inte om det i sak. Han konstaterar dock att det finns klara regler för kommunens anställda.

– Man ska inte vara i en bättre sits som kommunanställd än om man är vanlig kommuninvånare. Det vill säga man ska inte kunna tjäna på sitt ämbete, ha någon fördel av sin anställning eller hamna i ett bättre läge än dem vi jobbar för, säger Tobias Carlgren.