De pengar som nu fördelats gäller projekt som ska genomföras 2018. Det handlar om stora belopp, och många pastorat får täckning för en ganska hög andel av sina kostnader.

Vi har kunnat höja bidragsdelen så att den nu i genomsnitt hamnar på drygt 70 procent, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Det viktigaste skälet till detta är att Svenska kyrkan själv skjuter till mer pengar än tidigare till renoveringar.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.

Men alla pastorat har heller inte råd att själva betala till de 435 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

Vi får in många ansökningar varje år. Men inför årets fördelning minskade faktiskt antalet ansökningar, säger Inga-Kajsa Christensson.

Någon tydlig förklaring till detta finns inte. Behoven har knappast minskat. Däremot har Svenska kyrkan precis börjat en omställning när det gäller skötsel och ansvar för alla fastigheter. Detta kan ha påverkat pastoraten, så att de avvaktar vilka effekter denna förändring får.

Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift liksom tidigare år satsat på förebyggande åtgärder. Dit hör utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador. Ett annat prioriterat område är att förebygga mögelskador med hjälp av ventilation och saneringsåtgärder.

Däremot blir det denna gång inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunna ge pengar för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Nu har reglerna ändrats och sådana åtgärder ska i stället bekostas via begravningsavgiften.

Mest pengar nästa år går till Ullervads kyrka utanför Mariestad. Den får drygt 3,1 miljoner kronor till en total fasadrenovering.

Några riktigt stora renoveringar av fönster får också stora bidrag. Varnhems klosterkyrka får exempelvis 2,2 miljoner kronor till renovering av det stora rosettfönstret. Det skulle egentligen ha gjorts i fjol men fick då skjutas upp eftersom det saknades pengar. Gustav Adolfs kyrka i Borås får drygt 2 miljoner kronor till fönsterarbeten.

Ett par landsbygdskyrkor får också bidrag i miljonklassen. Naums kyrka i Vara pastorat får drygt 2 miljoner till nytt torntak. Bärebergs kyrka i Essunga pastorat behöver nytt skiffertak och där blir bidraget 1,6 miljoner.