Regionstyrelsen ställde sig på tisdagen bakom arbetet för vad som kallas Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke 2017-2022. Det är en långsiktig plan för att regionen ska upplevas som attraktiv av befintliga och blivande medarbetare, för att säkra kompetens för att utföra sitt uppdrag.

Vad tycker du?

Vad tycker du om Västra Götalandsregionen som arbetsgivare? Skriv gärna på tidningens facebook..

Vad tycker du?

Vad tycker du om Västra Götalandsregionen som arbetsgivare? Skriv gärna på tidningens facebook-sida eller mejla till aktuellt@vgt.se

Idag finns stora problem som att ett flertal vårdplatser stängts på Skaraborgs sjukhus på grund av att det saknas sjuksköterskor. Målbilden med arbetet är att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och ha offentlig sektors mest nöjda medarbetare.

— Vi vet att vi har mycket att göra för att nå vårt mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, men näst bäst är inget alternativ för oss, som en av Sveriges största arbetsgivare. Och vi är väl medvetna om att vi inte blir bäst per automatik. Våra ambitioner får inte stanna vid vackra ord utan måste omsättas i handling. Vi kommer att behöva förtjäna våra medarbetares förtroende varje dag, säger regionens personaldirektör Marina Olsson i ett nyhetsbrev.

Flera fördelar

Annons

Något som gjorts i denna strävan är att samla information om alla gemensamma förmåner som arbetstagare i regionen har på hemsidan. Där står det om friskvårdsbidrag på 1 300 kronor som alla har rätt till, fri sjukvård, utökad semesterrätt, föräldralön eller föräldrapenningtillägg, pension, sjuklön och utvecklingsmöjligheter.

Fler åtgärder listas i en handlingsplan. Från juli kommer lönen för anställda i regionen att komma lite tidigare i månaden, den 25:e istället för den 27:e. Sjukhusen i regionen satsar under året 138 miljoner kronor extra på löneökningar för yrkesgrupper i patientnära arbete, särskilt för de med arbetstid på helger och nätter.

I planerna ingår också att kartlägga hur ofta medarbetare blir inringda eller beordrade att arbeta extra pass. Detta i strävan att freda fritiden för arbetstagarna. Det görs under 2017 också en riktad satsning för att sänka sjukfrånvaron genom olika aktiviteter.

En bra bit kvar

Antalet medarbetare per chef ska ses över. Cheferna inom regionen ska enligt ett beslut om ett normtal ha mellan 10 och 35 direkt underställda medarbetare. Man vill också ta fram en webbutbildning för chefer och medarbetare kring hälsosamma scheman.

När ärendet behandlades i personalutskottet tidigare i år gjorde Vänsterpartiet en protokollsanteckning, där det framhålls att regionen har uppförsbacke i sin ambition att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare: ”Lönenivån är låg, sjukfrånvaron är hög och personalomsättningen är både hög och snabbt stigande... Vi har ännu inte sett de konkreta förslag på arbetstider, lönenivåer och arbetsmiljö som kan bryta utvecklingen. ”