Efter en anmälan gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på Lindells gårdsslakteri i mitten av december i fjol.

Då konstateras att verksamheten pumpade upp vatten från en brunn som är placerad på gårdsplanen utanför slakteriet. Vattnet pumpades rakt ut på planen och fick där rinna vidare ner i en dagvattenbrunn som är placerad bredvid panncentralen. På sin väg till brunnen rinner det över den gång där grisar förs från stallarna in till slakteriet. Brunnen från vilket vatten pumpades upp tar emot allt avloppsvatten från slakteriet och enligt anmälan ska pumpandet ha pågått i minst två veckor.

Vid kontakt med ansvarig på slakteriet meddelades det att den pump som normalt ska pumpa avloppsvattnet ut på det kommunala nätet hade gått sönder. I väntan på att den ska bli lagad hade man satt dit en provisorisk pump som pumpade ut avloppsvattnet på slakterigården. Man trodde att vattnet skulle rinna ner i gödselbrunnen men det var inte säkerställt.

Skyhöga halter

Annons

Miljö- och byggförvaltningen tog prover på vattnet i pumpbrunnen och i den bäck som ligger nordost om slakteriet och som rinner ut i Ösan. Analys har gjorts på vattnet och resultatet visar på skyhöga halter näringsämnen samt syrekrävande material. Halterna kan jämföras med halter som normalt förekommer i lakvatten från avfallsdeponier.

— Ärendet har överlämnats till polisen för utredning om det eventuellt rör sig om miljöbrott, säger förvaltningschefen Peter Lann.

Vid en uppföljande inspektion i början av januari konstaterades att pumpen var kvar i brunnen men att den kompletterats med en slang till den gödselbrunn som ligger direkt öster om slakteriet. Vid samtal med ansvariga på slakteriet har dessa uppgett att arbetet med att byta ut pumpen pågår men att det kommer att ta några veckor. Under tiden kommer avloppsvattnet pumpas från slakteriet till gödselbrunnen. Inspektörerna påpekade att gödselbrunnen var full och fick information att brunnen skulle tömmas inom kort.

Föreläggande

Miljö- och byggkontoret säger okej till hanteringen av avloppsvattnet tills pumpen blivit lagad om detta sker inom rimlig tid. Uppföljande prover kommer att tas i bäcken öster om slakteriet för att kontrollera att föroreningarna minskar.

Slakteriet har fått föreläggande om att regelbundet tömma gödselbrunnen så att den inte blir överfylld samt transportera avloppsvattnet till godkänd avfallsmottagare. När pumpen till det kommunala nätet blivit lagad ska detta meddelas miljö- och byggkontoret. Avloppsvatten från slakterianläggningen får pumpas till gödselbrunnen i stället för till det kommunala nätet som längst till och med den 1 mars 2017.