Enligt en uppföljning som tidningen tidigare har skrivit om brister det i hur vårdcentralerna tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa. I rapporten uttrycks att ”det inte finns någon tillgänglighet att tala om” och man pekar på att unga har väldigt få besök hos psykologer, psykoterapeuter och kuratorer på vårdcentraler.

Annons

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har nu gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder med anledning av rapporten. Detta efter ett yrkande av den grönblå majoriteten, där man uttrycker att man tar denna uppföljning på största allvar: ”Vårdcentralernas omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa kan inte anses leva upp till kraven i den regionala medicinska riktlinjen ”Ansvarsfördelning mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri”. Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktiga för att minska risk för ökade symptom och funktionsnedsättning.”

Man skriver också om de nya enheterna för ungas psykiska hälsa som vissa vårdcentraler startat genom tilläggsuppdrag och att dessa på sikt kan behöva bli fler. ”Men varje enskild vårdcentral måste ta sitt ansvar att möta den här typen av patienter.” heter det i yrkandet.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning där man argumenterar för att ge ett mer detaljerat uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören. Kerstin Brunnström (S) vill bland annat se en uppföljning av hur vårdcentralerna tar hand om barn och unga med psykisk ohälsa och förslag på hur en förbättrad efterlevnad till regionens uppdrag kan åstadkommas.

Kerstin Brunnström ställde vid senaste regionfullmäktigemötet en fråga om hur man agerar för att alla vårdcentraler ska ta sitt ansvar kring detta uppdrag.