Miljönämnden Östra Skaraborg har tagit fram en strategi för bostadstillsynen i flerbostadshus på eget initiativ.

– Man kan kalla det för en kartläggning. Nu gäller det här enbart hyresgäster men det är inte uteslutet att det även kan komma att omfatta bostadsrätter, säger nämndens ordförande Ulf Eriksson (C).

Förebilden kommer från Malmö där miljöförvaltningen arbetar med uppsökande bostadstillsyn, deras erfarenheter är att deras tillsyn blivit tio gånger effektivare än när de endast arbetade med inkommande ärenden.

Nu ligger MÖS i startgroparna för att göra samma sak.

"Flerbostadshusen kommer metodiskt att väljas ut där vi bedömer att risken för systematiska brister i inomhusmiljön och egenkontrollen är stor. Bostadsrätter omfattas inte av denna tillsyn" skriver MÖS.

Främst kommer man att titta på ventilation, fukt, mögel, temperatur och skadedjur.

– I de fall vi hittar brister kommer vi att ställa krav på att fastighetsägaren åtgärdar dem och ibland utför egna undersökningar, säger Ulf Eriksson.

Han förklarar att MÖS vill vara proaktiva i frågan.

– Fastighetsbranschen har sagt sig vara positiva till det här, de som inte sköter sig ska inte svärta ner de andras anseende, säger Ulf Eriksson.

Annons

Han tillägger att om man kan stävja de företag som missköter sig så är det bra för hyresgästerna.

Syftet med tillsynen är att alla invånare ska ha bostäder med god inomhusmiljö. Strategin ska ses om ett komplement till dagens klagomålshantering och hitta flerbostadshus med systematiska brister och bostäder som inte uppfyller kraven i Folkhälsomyndighetens allmänna råd som rör inomhusmiljö.

Tillsynen ska finansieras genom timavgifter som kontrollerade fastighetsägare får betala.

– Vi tror att mörkertalet är stort och att problemet med fastighetsägare som inte sköter sig är större än vad som syns, säger Ulf Eriksson.

MÖS konstaterar att var femte person har hälsorelaterade besvär till följd av inomhusmiljön i sin bostad.

– Besvären kan bland annat bero på trångboddhet och på att fastighetsägaren har bristfällig egenkontroll. I vår omvärldsbevakning konstaterar vi att för våra kommuner är det bara Hjo som har en bostadsmarknad i balans, i de övriga anses det råda bostadsbrist.

På grund av att en del boende inte känner till sina rättigheter ser MÖS en risk att de inte kommer i kontakt med alla som behöver hjälp med sin inomhusmiljö.

– Det kan i sin tur innebära att vuxna och barn lever i en dålig inomhusmiljö och får en sämre hälsa av detta. Barn och unga är också oftast beroende av att en vuxen tar initiativ till att anmäla brister i inomhusmiljön.

Eftersom tillsynen i dag uteslutande bygger på att någon lämnar ett klagomål fördelas inte heller resurserna på ett rättvist sätt.

– Det finns också en risk att vi inte får kännedom om dålig inomhusmiljö och oseriösa fastighetsägare som hyr ut bostäder, anser miljönämnden.