Närmare hälften av personalen på Skaraborgs sjukhus anser att man är underbemannade. 48 procent har svarat att det stämmer dåligt att det finns tillräckligt med personal vad gäller antal och kompetens på min arbetsplats. Det framgår av sammanställningen av medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten för Skaraborgs sjukhus.

Två tredjedelar är stolta i regionen

Västra Götalandsregionen strävar efter att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Resulta..

Två tredjedelar är stolta i regionen

Västra Götalandsregionen strävar efter att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Resultatet av medarbetarenkäten, som alla anställda i regionen har kunnat besvara, ger en bild av hur arbetstagarna ser på sin arbetsgivare.

Påståendet att jag är stolt över att arbeta i Västra Götalandsregionen tycker hälften av de 33 00 som svarat stämmer ganska bra. En tredjedel tycker att det inte stämmer särskilt bra eller inte alls. För 16 procent av de anställda stämmer det helt och hållet.

Inställningen till påståendet att jag rekommenderar gärna Västra Götalandsregionen som arbetsgivare är ungefär likadan. Andelen som inte tycker att det stämmer än något högre.

Svarsfrekvensen var 73 procent för enkäten i hela regionen.

— Personalen känner ett stort ansvar. Vi är fler anställda nu än för ett år sedan, men det är också viktigt att behålla erfaren personal, kommenterar Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs sjukhus styrelse.

Mer än en tredjedel av personalen (35 procent) tycker att det stämmer dåligt att högsta ledningens agerande visar att patientsäkerheten har högsta prioritet.

— Patientsäkerheten är a och o. Det sätter vi ju väldigt högt. Personalen är frustrerad av hög arbetstyngd och är oroliga att man inte tillgodoser patientsäkerheten. Men när vi träffar patientnämnden märker vi att missnöjet har minskat, säger Ulla-Britt Hagström.

Det finns tydliga skillnader mellan olika yrkesgrupper på Skaraborgs sjukhus. De som arbetar med tandvård har sämre resultat i det som kallas Hållbart medarbetarengagemang, vilket är ett frågepaket för att utvärdera arbetsplatser. Särskilt gäller detta frågorna kring ledarskap.

De som arbetar med tandvård är också mindre stolta över att arbeta i Västra Götalandsregionen och de är mindre benägna att rekommendera regionen som arbetsgivare.

Sexuella trakasserier och våld

637 medarbetare i regionen har blivit utsatta för sexuella trakasserier i arbetet under de senast..

Sexuella trakasserier och våld

637 medarbetare i regionen har blivit utsatta för sexuella trakasserier i arbetet under de senaste tolv månaderna. Detta enligt medarbetarenkäten, där 34 000 regionanställda svarat på denna fråga.

Närmare var tionde regionanställd uppger i enkäten att de varit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet de senaste tolv månaderna. Det är närmare 3 000 personer som blivit utsatta för hot eller våld.

Svarsfrekvensen var 73 procent för enkäten i hela regionen.

Annons

Ingen som arbetar med tandvård instämmer helt och hållet i påståendet att de skulle rekommendera regionen som arbetsgivare. En tredjedel anser att det inte stämmer alls.

För sjukhuset i stort instämmer lite mer än var tionde anställd helt och hållet att man skulle rekommendera sin arbetsgivare och för var tionde stämmer det inte alls.

— Vi bygger ju ett nytt tandvårdshus. Jag vet inte om det kan vara speciellt nu när vi håller på att förändra, säger Ulla-Britt Hagström.

Personalchef Marie Johansson Rodert säger att hon i nuläget inte vill kommentera resultatet i enkätundersökningen för olika yrkesgrupper.

Resultatet för Skaraborgs sjukhus som helhet har presenterats. Det kommer att följas av att resultaten för olika verksamhetsområden och olika enheter presenteras och gås igenom. Sedan ska handlingsplaner tas fram för hur man vill jobba framåt inom de olika verksamheterna och på de olika enheterna.

På frågan där medarbetarna ska göra en helhetsbedömning kring hur nöjda de är med sin arbetssituation svarar två tredjedelar att de är ganska eller mycket nöjda. Tolv procent anger att de är mer eller mindre missnöjda.

Skillnaderna är ganska stora mellan olika enheter vad gäller denna fråga. På flera enheter är det färre än hälften som anger att de är nöjda. Det gäller bland annat BUP mottagning 0-6 år, flera enheter inom vuxenpsykiatri, äldrepsykiatri, njurmedicin, dialysen, sårcentrum i Skövde, operationsenheter i Skövde och Lidköping, anestesi i Skövde och Lidköping, läkare inom kirurgi och medicin, flera yrkesgrupper inom radiologi samt en del administrativa enheter.

65 personer på Skaraborgs sjukhus har i enkäten svarat att de utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året.

— Det är 65 för många. Vi har nolltolerans, säger Marie Johansson Rodert.

348 personer har varit utsatta för våld eller hot om våld under samma tid.

Svarsfrekvensen på Skaraborgs sjukhus var 71 procent.