Sedan några få år finns ett barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen. Teamet ska förbättra arbetet med och öka kunskapen kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Teamet föreläser och ger rådgivning till olika hälso- och sjukvårdsenheter i regionen.

Barnskyddsteamet var från början ett tvåårigt projekt, men dess finansiering har nu förlängts till och med 2019.

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att teamet permanentas och att det utreds om fler team ska startas på olika ställen i regionen, med det ursprungliga barnskyddsteamet som kunskapscentrum.

Men så långt ville inte övriga partier i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gå. Sedan tidigare har det bestämts att verksamheten ska utvärderas under 2018 och hälso- och sjukvårdsdirektören ska lämna förslag på hur den ska se ut framöver. Därför ansågs motionen besvarad.

Vänsterpartiet reserverade sig mot detta. Partiet pekar på att det att det verkar finnas en nästan total enighet om att det är en viktig och välfungerande verksamhet. Ändå har teamet hela tiden varit en tillfällig verksamhet.

Man pekar också på att flera remissinstanser tycker det är viktigt att utreda behovet av verksamhet på fler ställen.