På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige skulle kunna utformas. Det landade i ett förslag på en ny bestämmelse i Miljöbalken, som i korthet innebär att uran bara får brytas om det krävs för att andra mineraler ska kunna utvinnas.

I september presenterades Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin resultatet av utredningen vid ett besök i Häggum.

Läs mer: Förslag på lag mot Uranbrytning

Redan när förslaget presenterades menade avgående kommunalrådet Leif Walterum (C) att det var för tandlöst. Han ansåg att det finns kryphål som kan utnyttjas av oseriösa aktörer och ville helst se ett totalförbud mot brytning av alunskiffer.

Dessutom underströk han än en gång behovet av att utöka det kommunala vetot till att omfatta även tillståndsgivning för markundersökningar och provborrningar.

Läs mer: Walterum kritisk mot lagförslag

Nu är förslaget ute på remiss innan det ska upp för beslut i riksdagen under nästa år. Skövde kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. I sitt svar upprepar man kända åsikter. Man vill ha en utökning av den kommunala vetorätten samt ett totalstopp för brytning av alunskiffer.

Annons

– Vi menar att förslaget inte kommer att få tillräcklig effekt. Snarare blir det så att aktörerna kommer att leta efter kryphål i lagstiftningen ännu mer än tidigare, säger Leif Walterum.

– För att få en bättre effekt ska man fatta ett beslut som stämmer med det vi föreslår, alltså en utökad vetorätt samt ett totalt stopp för brytning av alunskiffer, tillägger Leif.

Själv har Walterum i många år haft kommunens uppdrag att driva frågan om mineralbrytning i kommunen. Så sent som 2010 aktualiserades kampen senast, då det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals fick undersökningstillstånd avseende ett stort antal mineraler i ett område som sträckte sig från Timmersdala i norr till Skörstorp och Östra Gerum i söder.

Nu har det tillståndet gått ut utan att det blev några provborrningar och därmed är frågan vilande. Med Naturvårdsverkets förslag på lagstiftning, som innebär att det finns en möjlighet att leta efter mineraler utöver uran, som finns i de västgötska bergarterna, kan den dock bli aktuell igen enligt kommunen.

Och den situationen vill man alltså undvika en gång för alla.

– Vi vet vilken oro det skapar i bygderna i många år, bland dem som bor i området eller bedriver olika typer av verksamheter. Och vi menar att den oron kommer att finnas kvar om man väljer Naturvårdsverkets förslag och inte Skövde kommuns, säger Walterum.

I den tidigare kampen mot exploateringen av Västgötabergen har Skövde, Falköping och Skara haft en gemensam linje. Den här gången väljer Falköpings kommun enligt Walterum att använda sig av samma remissvar som Skövde. Hur Skara gör vet han däremot inte ännu.

– Det har också förekommit kontakter på tjänstemannanivå med de berörda kommunerna i Jämtland, det vet jag, säger Walterum.