Vi har fått möta underbar personal inom alla delar av sjukvården och på många sätt är vården i vårt land högklassig. Men det finns mycket som behöver förändras och de erfarenheter jag nu har i min ryggsäck kommer jag använda i mitt fortsatta politiska arbete. Det första och största problemet är att vården inte är jämlik över hela landet. Väntetider och behandlingsmetoder skiljer sig kraftigt åt beroende på bostadsadress. Idag måste patienten själv vara påläst vad gäller vilka behandlingar som ges i olika landsting och även vara välinformerad om de rättigheter och möjligheter som det fria vårdvalet innebär. Organisationen med 21 olika landsting är vare sig anpassad till den sjukvård som kan levereras idag eller till de behov som står för dörren. Det gör att patienterna blir lidande. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

Annons

Som patient upplever man otrygghet när det saknas en fast vårdkontakt. En ansvarig läkare som ska ha helhetsansvaret kan vara utsedd men patienten möts ändå av olika läkare varje gång. För att främja kontinuitet och patientens anknytning till en viss läkare behöver därför begreppet patientansvarig läkare (PAL) återinföras i lagstiftningen.

Trots att vi har långa operationsköer och en vårdgaranti som i många fall inte infrias var upplevelsen under min sjukhusvistelse att många sängar stod tomma. På frågan varför var det återkommande svaret att det fattas personal. Antingen har personal flytt yrket på grund av bristfälliga arbetsförhållanden eller också finns det inte tillräckligt utbildad personal att rekrytera. Arbetsvillkoren för speciellt sjuksköterskor måste förbättras i syfte att få fler att söka sig till yrket och få fler att stanna kvar. Dessutom behöver fler utbildningsplatser inrättas och specialistutbildning erbjudas med bibehållen lön. Till detta har mitt parti lagt extra pengar utöver regeringens budget.

Alliansregeringen kortade köerna i vården. Kömiljarden var en ersättning till de landsting som kortade vårdköerna ännu mer än vårdgarantin krävde. Nuvarande regering avvecklade kömiljarden 2015 och enligt SKL:s öppna jämförelser har köerna ökat och även vårdgarantin har påverkats negativt. För att återigen korta köerna och öka tillgängligheten behöver kömiljarden återinföras.

Annika Eclund (KD)

Riksdagsledamot Skaraborg