Det var vid kommunrevisionen i våras som det framkom att utbildningschefen Harald Lundkvist och barn- och utbildningsnämndens ordförande Mimmi Pirttilä under 2013 vid ett par tillfällen underlåtit att informera barn- och utbildningsnämndens ledamöter och inte heller diariefört handlingar rörande en rektor som förfalskat namnteckningar. Det handlade dessutom om en utbetalning till samma rektor på 40 000 kronor för extra arbetsinsatser som hanterades på samma sätt.

Ville fortsätta

Annons

När revisorerna slog ned på detta avgick bun-ordförande Pirttilä med omedelbar verkan. Utbildningschefen hade dock för avsikt att fortsätta sitt arbete. Men till slut blev situationen ohållbar. Barn- och utbildningsnämnden uttalade att man inte hade förtroende för Lundkvist och därefter beslutade kommunstyrelsen att utbildningschefen inte kunde fortsätta sitt uppdrag som förvaltningschef.

Praxis

Sveriges skolledarförbund har kopplats in och företrätt Harald Lundkvist i förhandlingarna med Tidaholms kommun. Kommunchef Günther Hähnert och personalchef Maria Johansson har varit kommunens representanter. Arbetsrättsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också konsulterats och från jurist har man fått besked om att 16 månadslöner motsvarar praxis kopplat till Lagens om anställningsskydd (LAS). 16 månadslöner är också vad parterna kom fram till vid förhandlingarna.

Eftersom Harald Lundkvists månadslön är 55 400 kronor innebär det att Harald Lundkvist erhåller ett avgångsvederlag på 886 400 kronor efter avslut den 31 augusti. För kommunens del blir summan man ska punga ut med drygt 1,2 miljoner kronor, då bland annat sociala avgifter tillkommer.

Beslut på onsdag

Vid onsdagens sammanträde ska kommunstyrelsen ta ställning till det lagda förslaget om avgångsvederlagets storlek.