Västfastigheter vill anlägga ett storskaligt geoenergilager vid Skaraborgs sjukhus, för att få både värme och kyla till sjukhuset. Förutsättningarna ska vara mycket goda.

Västfastigheter ligger i startgroparna för att ansöka om miljötillstånd för ett geoenergilager vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Detta bedöms av konsultbolaget WSP ha potential att tillgodose stora delar av sjukhusets värme- och kylbehov. Idag har sjukhuset fjärrvärme och eldrivna kylmaskiner.

Geoenergi räknas som en förnyelsebar energikälla och miljöpåverkan som koldioxidutsläpp beräknas minska med ett geoenergilager, liksom driftskostnaderna.

Geoenergilager finns vid andra sjukhus som i Kalmar och Kristianstad. På Arlanda flygplats finns en av världens största anläggningar.

Tanken är att energi ska utvinnas och lagras i grundvattnet i området kring sjukhuset. Det kommer att finnas ett antal brunnar som är grupperade i en kall- och en varmpol. På vintern kan man utvinna värme från uppumpat vatten och nedkylt vatten återförs till kallpolen. Sedan kan man utvinna kyla på sommaren från kallpolen.

Det hela har utretts av konsultbolaget WSP, som kommit fram till att det finns mycket goda förutsättningar. Man har tittat på ett grundvattenmagasin i sandsten väster om sjukhuset, vid Billingens sluttning.

Inför miljötillståndsansökan har ett samråd gjorts. Enligt samrådsunderlaget finns två allmänna vattentäkter i det tänkta området, den ena är den kommunala reservvattentäkten Aspö som också är reservvattentäkt till sjukhuset. Påverkan på täkten bedöms som ringa, men det ska utredas vidare. Den andra täkten bedöms inte påverkas.

Annons

Det finns också runt 25 bergborrade brunnar, framförallt för energiutvinning. Det bedöms att användarna inte kommer att märka av någon påverkan från geoenergilagret. Grävda brunnar bedöms inte påverkas.

Det finns stora naturvärden i området med flera rödlistade arter. Brunnar och ledningar planeras inte i något naturreservat, men kontrollpunkter i form av grundvattenrör ska sättas upp så att man ska kunna ser hur grundvattnet påverkas i reservaten.

Det finns också kulturminnen och fornlämningar som man ska ta hänsyn till i arbetet med geoenergilagret.