En uttalad ambition i Skövde är att åtminstone 400 bostäder ska färdigställas varje år ett antal år framåt.

– Det är ett ganska tufft mål. Det är en fördubbling jämfört med tidigare snitt, så det är en markant ökning, konstaterar Caroline Hagström, chef för sektor Samhällsbyggnad på Skövde kommun.

– Målet ligger till grund för det planeringsarbete vi jobbar med. De planuppdrag vi startar ska kunna möjliggöra 400 nya bostäder på ett år, tillägger hon.

I fjol nåddes siffran med marginal då 427 bostäder blev klara. Och med knappt tre månader kvar av 2018 pekar prognosen på ännu högre siffror det här året, nämligen 475 färdiga bostäder.

När det gäller nästa års siffror pågår för närvarande ett antal byggprojekt som kommer att bli färdiga under 2019, bland annat en del av Skövdebostäders bestånd på Frostaliden, men även Lorentzons flerfamiljshus på Södra Ekedal, vid Boulogner. Dessutom har totalt 62 bostäder påbörjats under perioden maj till augusti.

Men det finns även indikationer på att den starkt uppåtgående trenden är på väg att brytas. Åtminstone om man ska utgå från de bygglov som beviljats under de åtta första månaderna 2018.

Under januari till och med april har bygglov givits för 26 bostäder, medan byggloven under maj till och med augusti ger 94 bostäder. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för 2017 var 128 respektive 206 bostäder.

Annons

Här ska påpekas att antal bygglov och antal bostäder inte nödvändigtvis är samma sak, då ett bygglov kan gälla en enskild villa och ge en bostad, medan ett annat bygglov ges för ett flerfamiljshus som ger 20 nya bostäder.

– Vi ser att det kommer in lika många bygglovsansökningar som tidigare men de genererar inte lika många bostäder. Sannolikt kommer det att innebära lite färre färdigställda bostäder under 2019 och 2020, säger Caroline Hagström.

Samtidigt poängterar hon att siffran kunde varit betydligt högre för den andra fyramånadersperioden, då detaljplanen för kvarteret Kurorten, där nya studentbostäder ska byggas, antogs och sedan ”bara” skulle få bygglov.

Länsstyrelsen begärde dock en överprövning av detaljplanen då man vill ha luftkvaliteten bättre utredd. Det innebär att projektet blir fördröjt.

– Hade det gått som tänkt hade vi haft bygglov för ytterligare 200 bostäder under den andra fyramånadersperioden. Det som hänt visar att det inte är så enkelt att dra slutsatser, konstaterar samhällsbyggnadschefen.


Foto: Skövde kommun

En annan indikation på kommande byggnation är ett antal detaljplaner som är i olika faser av färdigställande.

Här är kvarteret Kurorten är redan nämnd, liksom Trädgårdsstaden 3, som vunnit laga kraft. Därutöver är även planen för Soldaten 4, vid Mörkekorset, antagen.

Andra planer som är startade är Ekedal norra vid Boulogner, Mossagården på Norrmalm, Hälsans park i Södra Ryd, Kvarteret Diana i centrum, Timmersdala och Björkebacken 3-4 i Stöpen.

Totalt kommer de olika planerna tillsammans att generera 1400 nya bostäder i olika upplåtelseformer.

Caroline Hagström konstaterar att samtliga med största sannolikhet också kommer att leda till nya bostäder, men lägger ändå in en brasklapp.

– Det vi på kommunen gör är att se till att förutsättningarna finns och att det är attraktivt, men vi råder inte över marknaden. Händer något konjunkturmässigt så kan det naturligtvis förändras. Det måste man vara tydlig med, säger Caroline Hagström.

Just nu ser hon emellertid inget som tyder på att konjunkturen är på väg att vika i området. Dessutom är det även en fortsatt hög inflyttningstakt till Skövde, vilket gör att behovet av bostäder kommer att vara stort även framöver.

– Skövde expanderar och vi har ett näringsliv som skriker efter folk, så det är inte säkert att det blir en dipp på efterfrågan i de centrala delarna, där vi förtätar.

– Sedan har vi också ett kommunalt bostadsbolag som vill vara med och bygga och de är heller inte lika konjunkturkänsliga, säger Hagström.

Att Skövde fortsatt är en attraktiv ort för olika exploatörer kan samhällsbyggnadschefen också intyga.

– Vi blir kontaktade i stort sett varje vecka av företag som är intresserade av att få tag på mark och frågar om möjligheten att bygga i Skövde. Det intresset har inte gått ner på något sätt.

– Just nu bygger vi fortfarande i Trädgårdsstaden 2 och kommer i slutet av nästa år att släppa etapp 3, där blir det spännande att se hur många som är fortsatt intresserade av att vara med, säger Caroline Hagström.

Hur mycket kan ni från kommunens sida styra byggandet i det arbete ni gör?

– Vi kan hela tiden väljer attraktiva platser för bostäder. När marknaden är som hetast är det lätt att bygga överallt i kommunen men ju mer känslig marknaden blir, ju mer blir det att man koncentrerar sig till de centrala delarna. Det tänket styr delvis hur vi planerar de olika projekten.

Här byggs det i Skövde just nu

# Trädgårdsstaden etapp 1 och etapp 2, enfamiljshus, flerfamiljshus

# Frostaliden, flerf..

Här byggs det i Skövde just nu

# Trädgårdsstaden etapp 1 och etapp 2, enfamiljshus, flerfamiljshus

# Frostaliden, flerfamiljshus i trä. Byggs av flera aktörer

# Grubbagården, Havstena flerfamiljshus, byggs av Skövdebostäder

# Hasslum etapp 3, enfamiljshus, flerfamiljshus

# Ekedal södra, vid Boulogner, flerfamiljshus, byggs av Lorentzons

Här finns färdiga detaljplaner för nybyggnation i Skövde inom den närmaste framtiden

# Kv Soldaten i Mörkekorset, flerfamiljshus, byggs av Lorentzons

# Kv Kurorten, vid Boulo..

Här finns färdiga detaljplaner för nybyggnation i Skövde inom den närmaste framtiden

# Kv Soldaten i Mörkekorset, flerfamiljshus, byggs av Lorentzons

# Kv Kurorten, vid Boulogner, studentbostäder, byggs av Skövdebostäder

# Trädgårdsstaden 3

Här är detaljplaner som är under färdigställande

# Ekedal norra, vid Boulogner

# Mossagården, på Norrmalm

# Timmersdala 1:16

# Bj..

Här är detaljplaner som är under färdigställande

# Ekedal norra, vid Boulogner

# Mossagården, på Norrmalm

# Timmersdala 1:16

# Björkebacken 3-4, Stöpen

# Hälsans Park, Södra Ryd

# Kv Diana, Skövde centrum