Antalet tillgängliga vårdplatser på Skaraborgs sjukhus var i snitt 34 färre under 2017 jämfört med året innan. Det framgår av Skaraborgs sjukhus årsredovisning.

Under våren 2017 fanns det drygt 600 disponibla vårdplatser och detta sjönk till som lägst en bit under 500 på sommaren, då planerad vård dras ner. När det sedan steg under hösten nådde antalet aldrig upp till 600.

I årsredovisningen framhålls att minskningen följer sjukhusets långsiktiga strategi med att utveckla öppna vårdformer som närvård och mobila team. Det påpekas att även ökade möjligheter till digitala kontakter gör en förskjutning från slutenvård till öppenvård möjlig.

Hur väl stämmer detta med tanke på att sjuksköterskebrist står bakom flera stängningar av vårdplatser?

— Det är en korrekt beskrivning eftersom vi håller på med omställningen från sluten till öppen vård, men det beskriver inte hela verkligheten. På andra ställen står det att vi har fått använda mer övertid, bemanningssnurror som påverkar arbetsmiljön, med mera, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande för Skaraborgs sjukhus styrelse, som godkänt årsredovisningen.

Beläggningsgraden har varit i nivå med 2016 trots det minskade antalet vårdplatser, enligt årsredovisningen. Inom psykiatrin ligger den på 86 procent och för kroppsliga sjukdomar 90 procent, vilket motsvarar det regionala målet.

Men periodvis har flera avdelningar haft beläggningar på över 100 procent. Detta är något som kan leda till ineffektivitet och inställda operationer framhålls det.

Annons

Tillfälliga bemanningssnurror öppnades vid 131 tillfällen när patientinflödet var högt. Det framhålls att detta påverkar arbetsmiljön och arbetsbelastningen negativt.

Öppenvårdsbesöken på sjukhuset har ökat med fyra procent till 440 000 besök.

Det påpekas i årsredovisningen att antalet vårdplatser utökades på Ortopeden under hösten, vilket minskat antalet utlokaliserade patienter. Som tidningen rapporterat tidigare befaras dock att dessa vårdplatser behöver stängas inom kort.

Bemanningsproblem gjorde att Skaraborgs sjukhus stängde de fyra slutenvårdsplatserna inom BUP i september. Sedan dess har barn och unga från Skaraborg hänvisats till sjukhus i Borås eller Trollhättan.

Fram till årsskiftet hade skaraborgska barn och unga tillbringar 103 vårddygn i Borås och 80 vårddygn i Trollhättan.

BUP klarar i hälften av fallen av att uppfylla målet om första besök inom 30 dagar, vilket är likadant som året innan. Nu har avtal tecknats med två leverantörer av psykoterapitjänster i Skaraborg, vilket skapar förhoppningar om att kunna korta köerna.

Operationssalar har tidvis stängts, på grund av de stora problemen med bemanningen av specialistsjuksköterskor. Närmare 16 000 operationer har utförts, vilket är en minskning jämfört med året innan. Antalet planerade operationer var 14 procent färre än 2016. De akuta operationerna har ökat något.

Det är en förklaring till att måluppfyllelsen för att patienter får vänta mindre än 90 dagar för operation eller behandling har försämrats under 2017. I december 2017 nåddes detta mål i 74 procent av fallen.

Måluppfyllelsen att erbjuda första besök inom 90 dagar är högre och oförändrat, 87 procent i december.

Detta har gjort att det blivit extra arbetspass och mer övertid för personalen samt att man tagit in mer hyrpersonal. En ny arbetstidsmodell har också införts där vissa arbetspass är sex timmar.