Den politiska majoriteten i regionstyrelsen har nu ställt sig bakom förslaget till ny politisk organisation för nästa mandatperiod. Beslut kommer att tas av regionfullmäktige senare i vår.

De tre oppositionspartierna gjorde alla sina markeringar när beslutet fattades.

Socialdemokraterna ”hade gärna sett att ett förslag till ny moderniserad styrmodell i regionen hade presenterats inför kommande mandatperiod. ” Man konstaterar i sin protokollsanteckning att det inte var möjligt, men att man därför måste börja tidigt under nästa mandatperiod med ett arbete för att ersätta dagens beställar-utförarmodell med en ny styrmodell.

Att ersätta dagens styrmodell var något som ingående diskuterades av de forskare vid Högskolan i Borås som sattes att utvärdera dagens politiska organisation under mandatperioden.

Vänsterpartiet tar inte upp några synpunkter på styrmodellen i stort, men har andra starka synpunkter. Det gäller Folkhälsokommittén och Kommittén för mänskliga rättigheter, som föreslås bli beredningar. Vänsterpartiet tycker att det ska skapas en folkhälsonämnd och en nämnd för mänskliga rättigheter istället.

Annons

Regionens folkhälsoarbete och arbete för mänskliga rättigheter menar Vänsterpartiet har varit ett föredöme, nationellt och internationellt. ”Vi är oroade för att arbetet nu tar ett steg bakåt.” skriver de i sin protokollsanteckning.

Socialdemokraterna föreslår att det ska skapas en gemensam nämnd för folkhälso- och rättighetsfrågor.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tycker dessutom att man skulle ha skapat två styrelser för att hantera sjukhusen i Göteborgsområdet, förutom Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sverigedemokraterna vill ha en särskild nämnd för folkhögskolorna. Partiet hade också gärna sett att alla partier fick plats i utskott och beredningar som regionstyrelsen skapar.

Sverigedemokraterna hade också gärna sett inflytande från professionen i utförarstyrelserna. Partiet lyfter också fram att nästa översyn av den politiska organisationen bör startas tidigare än den gjorde under innevarande mandatperiod.