Regionens revisorer riktar kritik mot Skaraborgs sjukhus styrelse och andra sjukhusstyrelser efter en granskning. Enligt revisorerna har inte sjukhusstyrelserna haft en tillräcklig styrning av personalresurserna.

Revisorerna frågar sig i granskningen hur det kommer sig att antalet medarbetare på varje sjukhus ökat sedan 2014, samtidigt som de tillgängliga vårdplatserna har minskat och uppfyllandet av vårdgarantin försämrats. Man noterar också att inhyrd personal ökar, trots att alla sjukhusstyrelser under flera år angett att den inhyrda personalen ska minska.

Revisorerna rekommenderar styrelserna bland annat att stärka styrningen av hur personalresurserna utvecklas i relation till den vård som produceras.

För Skaraborgs sjukhus del har antalet nettoårsarbetare ökat med 3,5 procent från 2014 till 3 752 år 2017, enligt granskningen. Samtidigt minskade antalet vårddygn och disponibla vårdplatser med runt 10 procent vardera under samma period. Antalet besök i öppenvården ökade dock samtidigt med tio procent.

På Skaraborgs sjukhus har kostnaden för inhyrd personal ökat med närmare nio miljoner kronor till 66 miljoner kronor perioden januari-augusti 2018. Detta trots att sjukhusets verksamheter fått i uppdrag att minska användandet av bemanningsföretag med hälften.

I granskningen lyfts också fram att andelen människor som väntar på första besök eller operation/behandling mer än vårdgarantins 90 dagar har ökat. Särskilt lyfts utvecklingen inom ortopedin på Skaraborgs sjukhus fram där endast 41 procent av patienterna i oktober 2018 fått en operation eller åtgärd inom 90 dagar. Detta efter att tillgängligheten försämrats de senaste åren och framförallt under 2018. Detta år var också personalomsättningen inom ortopedin över 60 procent för sjuksköterskor.

Annons

Granskningen av styrelsen för Skaraborgs sjukhus har haft huvudfokus på år 2018. 1 januari i år tillträdde en ny styrelse för sjukhuset.