I de nya Regionens hus som nu byggs i Skövde och Göteborg ska ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt användas. Medarbetare har inte några fasta platser och även om det finns hemvister för olika verksamheter har inte medarbetarna där förtur till arbetsplats där.

Revisionen inom regionen är starkt kritiska till att även deras verksamhet förväntas inrymmas som en av andra på denna öppna arbetsplats. För revisionen blir det svårt att upprätthålla sitt oberoende till den verksamhet som ska revideras, enligt en skrivelse från revisorskollegiet.

Annons

Revisorerna påpekar också att det är rimligt att övriga medarbetare inom regionen ska kunna föra samtal kring sitt arbete utan att känna att revisionen hela tiden lyssnar, värderar och reviderar.

Problemet är värre i Skövde än i Göteborg, enligt skrivelsen. Revisorskollegiet önskar i första hand att medarbetarna kan sitta utanför det nya Regionens hus i Skövde. Om det inte är möjligt önskar revisorskollegiet att det avsätts två låsbara rum i det nya Regionens hus där revisionen kan sitta.

Men dessa invändningar tycks inte gillas av de styrande politikerna. Det är regionfullmäktige som kommer att besluta om detta, men regionstyrelsen har nu ställt sig bakom ett förslag till svar till revisorerna. Enligt svaret finns det inte skäl att ompröva beslutet att placera revisionsenheten i de nya Regionens hus och övergången till det nya arbetssättet.

Värnandet av oberoendet ställs i svaret mot kravet på effektivt resursutnyttjande: ”Revisionen ska vara oberoende, självständig men också närvarande. Kravet på oberoende är inte betingat av revisionsenhetens fysiska inplacering i byggnaderna utan på ett professionellt förhållningssätt vid känsliga samtal och på omsorgsfull hantering av enhetens dokument och övrigt material. ” heter det i förslaget till svar.

Vissa åtgärder ska göras för att underlätta revisionens hantering av känslig information och ärenden med sekretess enligt svaret: ”närhet till och god tillgång till avskilda rum, undvika fysisk närhet till lednings- och styrfunktioner, säkra mötesrum och säker förvaring av fysiska dokument. ”