SOS Alarm har inte klarat att leva upp till kraven på att sjuksköterskor ska stå för prioriteringen när människor ringer 112. Det var en bakgrund till att hälso- och sjukvårdsstyrelsen i mars 2015 fattade beslut om att ta över prioriteringen av hjälpsökandes behov i egen regi.

Regionstyrelsen körde emellertid över hälso- och sjukvårdsstyrelsen i dubbel bemärkelse när man beslutade att fortsätta med SOS Alarm. Revisionen riktade kritik mot att beslutet tagits i fel styrelse - det borde ha tagits i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Men när hälso- och sjukvårdsstyrelsen tog upp frågan igen gick man på linjen att behålla SOS Alarm för alla tjänster.

Samtidigt beslutades att frågan skulle utredas och det är denna utredning som nu föreslår det ursprungliga alternativet: Att SOS Alarm står för alarmeringstjänsten, men att prioriteringen utförs av regionens egna sjuksköterskor.

Annons

Dagens avtal löper ut 30 september i år och det är hur alarmeringen ska skötas efter detta datum som frågan gäller. Förslaget kommer nu i slutet av februari upp i hälso- och sjukvårdsnämnden men ska sedan via regionstyrelsen hela vägen till regionfullmäktige för avgörande.

Utredaren Jan-Åke Björklund har tittat på hur frågan lösts på olika håll i landet. Uppsala och Västmanland har egna larmcentraler med egen dirigering och prioritering av ambulansärenden, vilket enligt utredningen av allt att döma fungerar mycket bra.

Dalarna har avtal med SOS Alarm, men sköter prioriteringen med egna sjuksköterskor som finns på plats i SOS Alarms larmcentral i Falun. Även denna verksamhet menar utredaren fungerar mycket bra och region Skåne har beslutat att göra på det sättet.

Utredaren har även intervjuat politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen. För de flesta politiker är det uteslutet att ta över helt i egen regi, men de kan tänka sig alternativet SOS Alarm med prioritering i egen regi. Bland tjänstemännen väger det jämt mellan alternativet egen regi och SOS Alarm med egen prioritering.

Att driva verksamheten i egen regi innebär fördelar i den regionala hälso- och sjukvårdens perspektiv menar utredaren, men det finns nackdelar i ett nationellt perspektiv och alternativet tycks dessutom politiskt omöjligt. SOS Alarm har enligt utredaren svårt att rekrytera sjuksköterskor varför han väljer bort alternativet att låta SOS Alarm även sköta prioriteringen.

Att ha ett SOS Alarm-avtal men med prioritering av egna sjuksköterskor menar utredaren kombinerar fördelarna från de båda andra alternativen.