Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att asylsökande och papperslösa i Västra Götalandsregionen ska få sjukvård och tandvård motsvarande svenska medborgare.

Detta säger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen nej till. Frågan kommer nu att gå vidare till regionfullmäktige.

När förslaget varit på remiss har Kommittén för mänskliga rättigheter föreslagit att motionen ska avslås. Kommittén hänvisar till nuvarande lagstiftning och anser att det är olämpligt att varje landsting utformar egna regler. Dessutom menar kommittén att det finns en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna.

Primärvårdsstyrelsen har också föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till lagstiftningen.

Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I sitt yrkande vänder sig Vänsterpartiet mot ”den tolkning som görs i tjänsteutlåtandet att människovärdesprincipen definieras i relation till ”en stats tillgängliga resurser och skyldighet att tillhandahålla vård”. Det är en definition av människovärde som väger in resurser i något som är ett egenvärde.”

Vänsterpartiet vill att ”Västra Götalandsregionen skall sälla sig till de sex landsting som tar människovärdesprincipen på verkligt allvar och infört vård på lika villkor för asylsökande och papperslösa.”