Länsstyrelsens beslut innebär att Försvarsmakten får utöka den årliga verksamheten vid flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun från nuvarande 20 till 30 dagar.

Mer ammunition får också användas. Tillståndet utökas från 1 000 till 44 000 skott med finkalibrig ammunition samt högst 25 000 skott med grovkalibrig ammunition och högst 150 övningsraketer.

Men nu överklagas beslutet. Länsstyrelsen har tagit emot över 100 överklaganden.

— Jag håller på att gå igenom dem nu, berättar Martin Jansson, ordförande i miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen.

Rätt att klaga

Om klagandena har kommit in i tid – sista dag var den 22 juni – skickas de till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Där avgörs sedan om alla har rätt att klaga. Saker som att man störs av buller påverkar till exempel detta.

Annons

De som överklagat är mestadels privatpersoner, men även fyra kommuner har överklagat, däribland Hjo, som menar att kommunens möjligheter att utvecklas som en attraktiv plats att bo, verka och turista på påverkas negativt av beslutet.

Kommunen understryker att Hjos arbete för ett hållbart samhälle innebär att ta ett särskilt ansvar för Vättern och fullmäktige har beslutat att "skydda Vättern mot föroreningar".

Även intresseorganisationen Aktion Rädda Vättern har överklagat beslutet, men det är ännu oklart om överklagandet kommer att godkännas.

— Det beror på om vi anses ha talesrätt eller inte. Vi har skickat in ett överklagande via vårt juridiska ombud, berättar Bengt Eriksson, som bor i Hjo och är mycket engagerad i Aktion Rädda Vättern.

Strider mot miljötänk

Han var mycket upprörd över länsstyrelsens beslut när det kom.

— Det här strider mot allt rättvist miljötänkande, både mot Miljöbalken och Natura 2000-direktiv och EU:s vattendirektiv som ska skydda dricksvattentäkter, sa han då.

Regeringen beslutar

Mark- och miljödomstolen räknar med att kunna avgöra ärendet under hösten efter att Försvarsmakten fått möjlighet att kommentera överklagandena. På grund av ärendets art avger dock domstolen ett yttrande i stället för en dom och sedan är det regeringen som fattar beslutet.

Det kan dock överklagas till ytterligare en instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Under tiden gäller det gamla tillståndet. Det nya börjar gälla först när processen är helt klar.

Hjo