De två kvinnorna hör till baspersonalen på ett kommunalt gruppboende för vuxna med funktionsnedsättning som regelbundet behöver stöd av personal i sin vardag. Det är ett LSS-boende. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

De boende är helt beroende av de insatser som personalen gör.

– Våra brukare behöver hjälp med allt från att komma upp på morgonen till personlig hygien, mat, fritidssysslor, sjukgymnastik, allt som människor gör en helt vanlig dag, säger kvinnorna.

De förklarar också att varje brukare har en så kallad genomförandeplan.

– Det är de mål som ska uppfyllas, men i praktiken blir det ogenomförbart, säger kvinnorna.

De vill göra allmänheten uppmärksam på hur det ser ut på boendet. De beskriver sin arbetsplats som kvinnodominerad med en sträng hierarki där de som baspersonal befinner sig längst ner, men närmast brukarna. Det är de som är de första att lägga märke till om någon av de boende blir sämre eller sjuk och kan slå larm först.

– Personalomsättningen är extremt hög, vi har konstant brist på personal och det är många vikarier, en del unga och oerfarna som först måste läras upp. Flertalet vill göra ett gott arbete, men den höga arbetsbelastningen gör att många inte orkar vara kvar då det hela tiden blir fler arbetsuppgifter som ska göras, utan någon hänsyn till omständigheterna.

Annons

Varför vill ni vara anonyma?

– Vi vill peka på missförhållanden som vi upplever att våra brukare far illa av. Vi kan som personal inte tillmötesgå deras behov av trygghet, kontinuitet vad gäller kända ansikten och struktur, säger de.

Strukturen handlar om det pedagogiska arbetet som är en mycket viktig del i förutsägbarheten, delaktigheten och tryggheten för brukaren.

– Men skulle vi kritisera det öppet leder det till obehag. Här handlar det om att chefen inte har kännedom om brukarnas behov och när vi larmar vänds det till att det är den enskilde arbetstagarens problem. Man vill inte se sammanhanget.

Istället upplever de att problem sopas under mattan. Fast varje avvikelse ska rapporteras och allvarliga fel anmälas enligt Lex Sarah.

De har kontaktat facket, men upplever det stödet ungefär lika obefintligt som från den egna arbetsledningen och de har inget skyddsombud.

– Vi har ett enormt ansvar eftersom vi jobbar så vårdnära. Vi förstår och ser saker och när vi påtalar det blir vi ignorerade, ansedda som besvärliga.


Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Enligt kvinnorna har en tidigare enhetschef sagt att "vi vill inte ha hit IVO", inspektionen för vård- och omsorg, som bland annat sköter tillsynen av hälso- och sjukvården och dess personal.

– Det ger en bild av attityden som finns gällande IVO:s kvalitetsarbete, IVO är som ett kvitto på om omsorgen är bra eller inte, förklarar kvinnorna.

De säger att allt tillsammans tär på orken och motivationen och att arbetsmiljön är usel.

– Det är många som går in i väggen. Arbetspassen är långa och krävande och vi får ständigt nagga på våra raster för att hinna med.

De två kvinnorna säger att "till slut orkar man inte mer".

För mycket arbetsuppgifter ska lösas på för få personal och på för lite tid. Tidsbristen leder till genvägar, snabba och tillfälliga lösningar som inte alltid leder till den bästa omvårdnaden.

– En del av våra brukare har ingen egen röst så att de kan förmedla vad de tycker, hur de upplever något eller vad de vill ha.

Det är det främsta skälet till att de två kvinnorna har vänt sig till tidningen, de vill göra brukarnas röster hörda. Brukarna ska få det de har lagstadgad rätt till, goda levnadsvillkor för varje individ.

Det här är LSS

LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, är en reform som infördes 1994. Avde..

Det här är LSS

LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, är en reform som infördes 1994. Avdelningen för personer med funktionsnedsättning ansvarar för insatserna enligt LSS. Målsättningen med insatserna är att den enskilde ska ha goda levnadsvillkor, ett meningsfullt liv, känna trygghet och vara delaktig. Insatserna ska grundas på den enskildes rätt till självbestämmande. Inom avdelningens verksamhetsområde finns bland annat bostäder med särskild service, korttidshem, daglig verksamhet och personlig assistans.

Källa: Skövde kommun och Aftonbladet.

Läs mer om LSS här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-%20om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

Relaterat: HR-chefen: "Personalen måste våga prata"
Relaterat: Högskoleforskaren: "Låter som ett typexempel på svagt ledarskap"