– Det känns oerhört skönt att kunna säkra upp området för framtiden, säger Urban Lindqvist, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Potentiell miljörisk

Miljöriskområde är ett bra sätt att hantera den här typen av områden som inte kan saneras. Det innebär att restriktioner införs som ger ett varaktigt skydd mot ingrepp och exploatering.

Det aktuella området ligger nära Ranstadsverket i Skövde och Falköpings kommuner. Deponin består av rester från den uranutvinning som skedde på 1960-talet. Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket.

I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran och även stora mängder andra metaller. I början på 1990-talet lades en ordentlig skyddstäckning på deponin för att förhindra syre och vatten att tränga in. För att inte läckaget ska öka i framtiden är det viktigt att täckningen inte skadas.

Deponin, med kringliggande dikes- och dammsystem, förklaras som miljöriskområde. Till beslutet hör ett antal villkor som framför allt ska förhindra att marken och tätskiktet påverkas. Länsstyrelsen har även beslutat om tillhörande program för kontroll och skötsel.

När beslutet vunnit laga kraft kommer gränserna att märkas ut i terrängen och informationstavlor kommer att sättas upp. Området är inte farligt att vistas i vare sig ur strålningssynpunkt eller av andra miljö- eller hälsoskäl.

Annons

FAKTA: Miljöriskområde

Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till risker..

FAKTA: Miljöriskområde

Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att föreskriva om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått, ska Länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde.