Socialstyrelsen har utrett förutsättningarna för att erbjuda alla män i åldern 50–70 år screening för prostatacancer. Slutsatsen är att Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer.

– Vår bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna. Det finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada – i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen och ordförande i screeningrådet, i ett pressmeddelande.

Enligt Socialstyrelsen är den största nackdelen med screening med PSA-prov att många män skulle riskera att diagnostiseras och behandlas, trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom. De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och ändtarmsbesvär är andra vanliga, bestående biverkningar som kan påverka livskvaliteten mycket.

– Avvägningen mellan för- och nackdelar är givetvis mycket svår, men för att kunna rekommendera screening måste vi vara helt säkra på att det är bra för befolkningen. Sjukvårdsmyndigheter världen över har gjort liknande bedömningar. Norge, Storbritannien och Kanada är exempel på länder som avråder från screening för prostatacancer, säger Mia Frisk, regionråd Sydöstra sjukvårdsregionen och ledamot i screeningrådet i pressmeddelandet.

Överdiagnostiken beror till stor del på att PSA-provet inte är tillräckligt träffsäkert. Den vanligaste orsaken till ett måttligt ökat PSA-värde är nämligen godartad prostataförstoring – inte cancer.

Annons

Socialstyrelsen avråder däremot inte från PSA-testning generellt. Män som önskar få ett PSA-prov bör enligt de nationella riktlinjerna även fortsättningsvis få information om provets för- och nackdelar och därefter i samråd med vårdgivaren erbjudas provtagning om de önskar det, oavsett om de har symtom eller inte.

Prostatacancerförbundet har uttryckt besvikelse över Socialstyrelsens besked. Förbundets ordförande Kjell Brissman skriver i en kommentar: ”Tidig upptäckt en avgörande faktor för män som drabbas av prostatacancer. Varje år avlider cirka 2 400 män av prostatacancer, 1 800 av dem på grund av att sjukdomen upptäckts försent. Detta är ett nationellt folkhälsoproblem. De senaste åren har bättre och mer precisa diagnostiska verktyg tillkommit. Onödig diagnostik och behandling, som tidigare angivits som skäl emot screening, undviks genom att patienter med lågrisk numera vanligen inte behandlas utan övervakas.”

Socialstyrelsens rekommendation är nu ute på remiss och en slutlig version beslutas under hösten 2018.

I Västra Götalandsregionen kan ett steg mot screening ändå komma att tas. På Hälso- och sjukvårdsstyrelsens senaste möte redogjordes för en utredning som föreslår ett successivt införande av organiserad PSA-testning i regionen. Detta ska HSS ta ställning till på kommande möte.

Enligt ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna rekommenderar utredningen att inbjudan till män över 50 år startar i liten skala, men att detta successivt utökas för att inom 5-10 år täcka hela regionen.

— Detta kan i sin tur bli ett underlag till Socialstyrelsen när de i framtiden reviderar sin rekommendation, säger regionrådet Heikki Klaavuniemi (SD), som även han är besviken över Socialstyrelsens besked.

Förutom att minska mänskligt lidande menar Heikki Klaavuniemi att de i dag höga läkemedelskostnaderna för prostatacancer kan minskas om sjukdomen upptäcks tidigare.

Den regionala utredningen görs på uppdrag av regionfullmäktige, ett beslut som fattades samtidigt som man avslog en SD-motion om att upptäcka prostatacancer i tid.