Ett förslag har nu tagits fram för ny politisk organisation för Västra Götalandsregionen.

Den nuvarande politiska organisationen har grundligt utvärderats av en grupp forskare vid Högskolan i Borås. Ett hundratal politiker och tjänstemän intervjuades och det sattes frågetecken för hela beställar-utförarmodellen.

Forskarna presenterade flera långtgående förslag, som att slopa utförarstyrelser som Skaraborgs sjukhus styrelse och göra sjukhusledningarna direkt ansvariga. Det ifrågasattes också om hälso- och sjukvårdsnämnderna skulle vara organiserade geografiskt som idag med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden här i Skaraborg. Det kunde istället finnas beställarnämnder för olika funktioner.

Utifrån forskarnas rapporter har företrädare för de åtta partierna i regionfullmäktige diskuterat och nu tagit fram ett förslag med betydligt blygsammare förändringar än vad forskarna skissade på.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna blir kvar geografiskt indelade idag, med 15 ledamöter som idag. Beställningarna av sjukvård, vårdöverenskommelserna, ska bli fleråriga istället för ettåriga som idag. Det läggs också mer fokus på uppföljning.

Skaraborgs sjukhus styrelse blir också kvar som idag. En förändring är att en gemensam styrelse skapas för sjukhusen i och runt Göteborg, förutom Sahlgrenska universitetssjukhuset som fortsatt har en egen styrelse.

Annons

Det läggs i förslaget en hel del fokus på att förtroendevalda ska utbildas under hela mandatperioden ”för att upprätthålla styrmodellens funktionalitet”.

Enligt den nya kommunallagen får inte en nämnd vara underställd en annan nämnd, vilket är fallet för två organ i regionen: Folkhälsokommittén och Kommittén för mänskliga rättigheter.

Kommittén för mänskliga rättigheter omvandlas därför till en beredning under regionstyrelsen. Det skapas också en Beredning för social hållbarhet som ersätter både Folkhälsokommittén och beredningen för överenskommelse med den sociala ekonomin.

Det skapas också en Digitaliseringsberedning, som även blir styrgrupp för det stora projektet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Under Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skapas också en omställnings- och samordningsberedning. Den ska arbeta med strategin för omställningen av vården som alla partier i våras ställde sig bakom. Den ska också samordna arbetet med beställningar av vård från olika beställarnämnder.

Utförarstyrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvårdsverksamhet blir det nätta namnet på det organ som ersätter Styrelsen för beställd primärvård. Styrelsen får en egen förvaltning och kan komma att hantera prioritering av larm och även bland annat smittskyddsverksamhet.

Primärvårdsstyrelsen byter namn till Styrelsen för Närhälsan.

Det har gjorts en utredning kring regionens kulturverksamheter och detta ska fortsätta att utredas enligt förslaget. Vissa verksamheter kan överföras till annan aktör. Det står också att det kan övervägas att Kultur i Väst och Västarvet får en ny gemensam förvaltning och styrelse.

I förslaget nämns också att styrelserna för naturbruksgymnasierna och folkhögskolorna ska söka samarbete.

Förslaget kommer att behandlas av regionstyrelsen och på regionfullmäktige 29 maj ska ett beslut tas om hur den politiska organisationen ska se ut de kommande fyra åren.

Det är regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) som varit ordförande i styrgruppen för översyn av den politiska organisationen, som nu lämnat förslaget.