Bekymret med tungmetaller i avloppsvattnet har funnits i flera år. Varje sommar har kadmiumhalten ökat markant. Därför beslutade sig kommunen för att försöka spåra var utsläppen kommer ifrån. I somras placerades analysinstrument ut i flera olika avloppsbrunnar.

Farliga tungmetaller

Kadmium förekommer i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Det kan också finnas i ..

Farliga tungmetaller

Kadmium förekommer i batterier och som färgpigment i konstnärsfärger. Det kan också finnas i importerade elektronikprodukter samt i konstgödsel och gammal plast. Det sprids via luft framför allt genom förbränning av fossila bränslen.

Kadmium är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter. Hos människor stannar det kvar i kroppen under lång tid. Det lagras i njurarna, som kan skadas. Det ökar risken för benskörhet och frakturer och kan vara cancerframkallande.

Zink finns framför allt i industri- och konstruktionsmaterial, men förekommer bland annat även i sanitetsprodukter och fekalier.

Resultatet visar att det förekommer höga halter av zink och bly i vattnet från ett område som omfattar Värsås, Igelstorp och Aspelunds industriområde. Det är ett problem, eftersom zink och andra tungmetaller inte kan filtreras bort. Ämnet stannar kvar i det som hos reningsverket omvandlas till rötslam och sedan sprids på åkrarna.

— Nu är zinknivån nära gränsvärdet för vad som är tillåtet för att vårt slam ska få spridas, säger Sven-Eric Stenermark, enhetschef för Skövde vatten och avlopp.

Stiger halterna ytterligare innebär det inte bara ett miljöproblem, utan får också ekonomiska följder. I dag kan Skövde kommun sälja rötslammet. Måste det i stället deponeras innebär det extra kostnader om flera hundratusen kronor.

— Det handlar om stora pengar, inflikar Andreas Johansson.

Annons

Höga halter av zink och bly har också hittats i avloppsvatten från ett område söder om reningsverket, som bland annat omfattar ett industriområde med ett 20-tal företag samt Skövde värmeverk.

Från samma område har man även noterat förhöjda halter av kadmium. Trots det har nivån av ämnet i slammet i år inte varit lika alarmerande hög som tidigare. Det beror på att mängden vatten från detta område är mindre än från de andra och därmed späds vattnet ut när det blandas ut.

För kommunens del går dock jakten på miljöbovarna vidare. Man vill hitta källan till zink- och blyutsläppen öster- och söderifrån.

— Vi kommer att leta förutsättningslöst och söka ifrån och ut. Vi vill inte utesluta någon, förklarar Sven-Eric Stenermark.

Kollegan Andreas Johansson understryker också att de inte är ute efter att "sätta dit någon", utan bara vill stoppa utsläppen.

— Ofta beror utsläppen på okunskap. Vi kunde till exempel hjälpa ett livsmedelsföretag som inte visste om att de släppte ut sura produkter. Vi hjälpte till med provtagning och hittade ämnet, som sedan blev till en produkt som företaget kunde sälja, konstaterar han.

Sökandet efter utsläppen av kadmium, som huvudsakligen förekommer på sommaren, fortsätter nästa år.