Försvarsberedningen konstaterar både att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas och att det civila försvaret därför behöver förstärkas. Beredningen bedömer att 600 personer kan behöva grundutbildas årligen för att tillgodose civilförsvarets behov av bland annat räddningsman, sanerare, ammunitionsröjare samt personal för sök och räddning.

Annons

– Men beredningen förordar märkligt nog att utbildning av civilpliktiga ska inledas först 2023. Jag förstår inte varför man ska fördröja något som är viktigt och angeläget. Staten behöver skyndsamt aktivera civilplikten på samma sätt som man nyligen gjorde med värnplikten och inleda grundutbildning så snart som det är praktiskt möjligt. Det är bråttom, menar Anders G Johansson.

I motionen menar Anders att ett utbyggt civilförsvar kan behöva ytterligare utbildningsanläggningar än de tre som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap idag förfogar över. Fram till 2008 fanns det en räddningsskola i Skövde.

– När Sverige åter ska anpassa sig till och förbereda sig för att möta krigets krav kan en fjärde utbildningsplats åter behövas. Skövde kommun bör därför erbjuda sig att vara säte för en sådan. Utbildningsbetingelserna här är goda. Kommunen äger numera övningsfältet vid Hasslum och det finns sannolikt starka synergier i att verka i en stad som har en garnison, en högskola och ett relativt stort sjukhus, menar Anders G Johansson.

Moderaternas årsmöte biföll motionen.