Efter fjolårets protester fick Lund Arkitekt tillbaka uppdraget att ta fram en ny version av omgörningen av Hertig Johans torg där Livets brunn skulle finnas kvar. På tisdagen offentliggjordes det nya förslaget av samhällsbyggnadschefen Carl Alexanderson, gatu- och naturchefen Anna Möller, stadsträdgårdsmästaren Evalena Öman och centrumutvecklaren Gustaf Wikblom.

Och jodå, Livets brunn finns kvar, dock utan den kalkstensmur och de träd som omgärdat den hittills.

Enligt förslaget gör man också en utjämning av marken, så kallad tiltning, i syfte att minska det sluttande planet som finns på det nuvarande torget. Dessutom ersätter man svårgångna naturstensbeläggningen med en slätare stenyta, allt i syfte att göra det mer tillgängligt och användbart i olika syften.

– Det primära är att få ett funktionellt torg som kan användas till olika aktiviteter och som ger ett mervärde för dem som vistas i centrum och som kommer på besök. Vi vill att torget ska ha attityd och kvalitet.

– Det ska sticka ut lite och vara modernare än det är nu. men också tåla högt slitage i många generationer, säger stadsträdgårdsmästare Evalena Öman.

Annons

Fakta: Bakgrund

Beslutet om att bygga om Hertig Johans torg fattades i kommunfullmäktige inför budgeten 2015. D..

Fakta: Bakgrund

Beslutet om att bygga om Hertig Johans torg fattades i kommunfullmäktige inför budgeten 2015. Därefter utlystes en tävling avseende utformningen bland ett antal arkitektbyråer. Sex förslag kom in. Av dem valdes stockholmsbaserade Land arkitekturs variant. Förslaget presenterades i slutet av februari förra året men stötte på patrull framför allt beroende på att arkitektfirman hade valt att utesluta Livets brunn. En omfattande debatt innebar att de ansvariga på kommunen till sist backade och gav arkitektfirman uppdraget att komma med ett nytt förslag där Livets brunn fanns kvar på sin nuvarande plats. Det förslaget har nu presenterats.

Tiltningen innebär att det blir en mindre, men dock, nivåskillnad mot omgivande ytor, framför allt vid den östra delen av torget. I sluttningarna byggs trappsteg, som även kan användas som sittplatser.

Andra element som finns med är en vattenränna som sträcker sig i väst-östlig riktning från Storgatan och ner mot Livets brunn. Längs med Storgatan är det tänkt att den vanliga torghandeln ska hålla till och på ytan innanför ska det skapas sittplatser, med träd utplacerade på väl valda platser. Det kommer också att finnas möjlighet att placera ut flyttbara sittplatser på andra ytor. Dessutom ska en lekskulptur placeras i relation till Livets brunn.

Om den västra och södra delen av torget innehåller ett antal givna element, så blir den nordöstra delen mer öppen. Liksom tidigare ska den kunna användas för olika arrangemang, och med den nya utjämningen även vara mer lämpad för det.

– Vi vill inte låsa fast oss i för många givna element. Istället ska torget vara en given plats för den som vill skapa ett evenemang eller festival, säger Evalena Öman.

– Torget ska bli ett fantastiskt vardagsrum för både Skövdebor och hitresta, fortsätter hon.

Enligt förslaget ska torget även smälta samman mer steglöst med omgivningen utanför, där det ska finnas mer utrymme för exempelvis uteserveringar. Dessutom kommer ytan ner mot kyrkan att stenbeläggas på ett sätt som gör att det blir en sammanhållen helhet åt det hållet.

Med det nya förslaget framme kommer en ny process av samråd och eventuella justeringar innan byggandet kan börja. Närmast väntar en dialog med fastighetsägare och andra aktörer som berörs. Därefter görs en detaljprojektering där hänsyn tas till vad som kommit fram i dialogen. Upphandlingar följer därefter mellan augusti och oktober. Sedan sker en entreprenörsprojektering innan det är dags för byggstart och förväntat färdigställande till sommaren 2019.