Lidköpings kommun fick den 10 oktober kännedom om dödsfallet av en 3-årig pojke, en pojke vars familj Social & Arbetsmarknad haft kontakt med tidigare. På grund av allvaret i händelsen och att pojken förkommit i socialtjänsten tidigare valde förvaltningschef Helen Smith att omedelbart anmäla missförhållande enligt lex Sarah och starta upp en utredning med hjälp av extern utredare.

Utredningen är nu klar och bekräftar en rättssäker och korrekt handläggning under de tillfällen som socialtjänsten varit i kontakt med familjen.

Förvaltningen arbetar vidare med att fortsatt göra noggranna skyddsbedömningar och uppföljningar. Arbetet med att sprida information om relationsvåld, säkra samarbete mellan olika instanser och hålla rutiner och arbetssätt uppdaterade för att så långt som möjligt undvika liknande tragiska händelser i framtiden fortsätter också enligt plan. Förvaltningen väntar nu på Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s, bedömning av ärendet.