Parallellt med planeringen för hur Hertig Johans torg ska förändras ser kommunen också över utformningen av hela Hertig Johans gata. Tanken är att ge gatan, från stadshuset ner till stationen, ett enhetligt uttryck med bland annat tydligare gångstråk och likadan beläggning. Betongsten med inslag av granithällar diskuteras.

Förändringarna på torget, som SN bland annat har beskrivit senaste dagarna, hoppas man färdigställa till sommaren 2019. Men innan dess ska arbetet att förändra Hertig Johans gata vara klart.

Arbetet med den västra delen, mellan stadshuset och torget, påbörjas redan efter sommaren och ska, enligt planerna, vara klart innan årsskiftet.

Den östra delen hoppas man kunna påbörja innan årsskiftet och färdigställa under 2018, berättar Maria Bolin, kommunikativ samhällsplanerare på kommunens sektor för samhällsbyggnad.

Annons

— Idag ligger gångstråket från stadshuset till torget i mitten av vägen och under första etappen handlar det bland annat om att flytta det åt höger, från stadshuset sett. Det ger mer plats för uteserveringar utmed stråket. Utrymmet blir mer tydligt markerat och lättare att möblera, säger hon.

— Men det finns inget i dag som säkert säger att det kommer att användas till uteserveringar, påpekar hon.

Blir det fritt fram för inglasade serveringar också?

— Det kan jag inte säga något om.

När arbetet med den västra delen är klar är tanken att påbörja förändringarna på sträckan mellan torget och stationen. Ett arbete som, enligt planerna, ska vara klart under nästa år.

— Hela stråket ska tydliggöras och förändras så det passar ihop med torget. Det handlar bland annat om beläggningen, säger Maria Bolin.

Här är det mer trafik och det har gjort att arbetet krävt mer dialog med näringsidkarna utmed sträckan.

— Vi vill få in kyrkparken i stråket på ett mer naturligt sätt än i dag. I dag går gångstråket på trottoaren utmed butikerna och fotgängarna får ibland kryssa sig mellan uteserveringar. Gångstråket kanske borde gå på parksidan för att ge mer utrymme för uteserveringar på andra sidan, säger Bolin.

Ska gatan göras smalare?

— Det vågar jag inte säga.

Maria Bolin återkommer gång på gång till tanken att ge gatans hela sträckning samt torget ett "enhetligt uttryck".

Hur det "uttrycket" slutligen kommer att se ut är dock inte helt klart ännu.