Domen från Mark- och miljödomstolen har kommit på måndagen och innebär dubbla bakslag för Skövde kommun. Domstolen har nämligen avslagit ansökan i sin helhet, vilket omfattar dels en lagligförklaring av dammanläggningen i sig, dels tillståndet till magasinering och uttag av vatten ur densamma.

Från kommunens sida har man under måndagsförmiddagen inte mer än hunnit ta del av domen och är inledningsvis knapphändiga med kommentarer.

– Vi har nu fått domen och kommer att läsa den noga och göra en analys kring vad den faktiskt innebär. Innan vi har gjort det kan vi inte svara på hur vi kommer att gå vidare, säger Ingemar Linusson, projektledare Skövde kommun i en skriftlig kommentar.

När det gäller avslaget av uttaget av vatten konstaterar Mark- och miljödomstolen att det är behovet av ett regelbundet flöde i Hållsdammsbäcken, som avvattnar dammen i den södra änden som fällt avgörandet.

Man konstaterar att bäcken bedöms ha höga naturvärden, inte minst efter att bäckfåran grävts om genom Cementas försorg de senaste åren, och att det därför är viktigt att vattenflödet i fåran upprätthålls på ett naturligt sätt så långt det är möjligt.

Just detta bedömer man blir svårt om tillstånd ges för ett vattenuttag i den storlek som kommunen ansökt om. Snarare kommer det att påverka flödet i bäcken negativt menar man och lyfter hösten och vinter som speciellt kritiska perioder. Då ska dammen först fyllas på till högsta nivå och därefter ska vattnet användas till produktion av konstsnö på ett sätt som gör att det flödet ut i bäcken blir minimalt under en längre period.

Annons

”Så som ansökan är utformad innebär det ansökta uttaget, enligt domstolens bedömning, sådana risker för långvariga perioder med ytterst låga flöden i bäcken vintertid att riskerna för påverkan på naturmiljön i bäcken blir så betydande att uttaget inte kan tillåtas på det sätt som uttaget avses ske” konstateras det bland annat i domen.

Man anser heller inte att kommunens argument om det stora värdet som tillverkningen av konstsnö har för kommunens friluftsliv och turism är starkt nog för att väga upp de miljömässiga nackdelarna.

”Behovet av konstsnö måste dock vägas mot den påverkan som i det här fallet sker främst på Hållsdammsbäckens naturvärden. I detta sammanhang får också beaktas att det finns alternativa lösningar att förse de aktuella skidanläggningarna med vatten, även om de har förkastats av sökanden”, påpekas det.

När det gäller den andra delen av domen, som handlar om lagligförklaringen av Hållsdammen, har den att göra med att det i samband med den första förhandlingen med mark- och miljödomstolen i oktober i höstas uppdagades att det inte fanns något gällande tillstånd för dammanläggningen i sig.

Kommunen valde då att göra en sådan ansökan, som sedan fanns med i den förhandling som genomfördes den 18 december.

I domen konstaterar nu Mark- och miljödomstolen att ”det inte finns någon större anledning att betvivla att anläggningen i sig förmodligen är laglig med hänsyn till den långa tid det funnits dammanläggningar på platsen.”

Samtidigt påpekas det att det måste ske en ”samlad prövning av såväl lagligförklaringen som den vattenverksamhet som bedrivs” och att domstolen utifrån det beslut man fattat vad gäller ansökan om det utökade uttaget av vatten ur dammen, därför inte kan lagligförklara dammanläggningen.

Under det tidigare förhandlingarna har en rivning av dämmet vid Hållsdammen framställts som ett alternativ till en lagligförklaring av dammen. I domen konstaterar dock domstolen att det inte ska ses som en följd av avslaget.

”Detta är en fråga som får hanteras i annan ordning om det överhuvudtaget skulle bli aktuellt”. är sammanfattningen.

Kommunen har nu fram till den 4 mars på sig för att överklaga beslutet. Huruvida det kommer att ske är osagt i det här läget.