Enligt nuvarande avtal kan Skanska bryta i Billingsryd fram till 31/12 2019. Därefter får avslutande verksamhet samt återställningsarbete pågå fram till senast 31/12 2021.

Förra våren uppgav dock Skanska att man vill fortsätta med verksamheten under ytterligare tio år. Det ledde till att kommunstyrelsen i juni i fjol beslutade att ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Skanska Asfalt & Betong. Nu är förslaget på avtal klart och behandlat i kommunstyrelsens arbetsutskott samt godkänt i kommunstyrelsen. Härnäst ska det upp i fullmäktige den 26 februari för beslut.

En av de springande punkterna som är villkorat i avtalet är att en ny tillfartsväg måste byggas för att få bort den tunga trafiken från nuvarande infarten via Inga-Karls väg.

Tidigare har två alternativa sträckningar presenterats av Skanska, varav det ena fanns med i förslaget på avtal som var uppe i måndagens ksau. På mötet omarbetades dock skrivningen på ett sätt som innebär att avtalet nu bara anger i vilket område en väg ska anläggas.

– Från början fanns en exakt sträckning angiven. Nu är det bara området som är utpekat och ingen specifik placering utan det får nu prövas av andra instanser, säger oppositionsrådet Marie Ekman (S)

Annons

– Det är mötet med de boende som ligger till grund för den här ändringen. Vi tog till oss vissa delar av det som sades då och gjorde justeringar i den ursprungliga skrivningen utifrån det, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Frågan om områdets tillgänglighet och trafiksäkerheten berördes också på det allmänna mötet och togs upp på ksau.

– De boende gav uttryck för oro även för de delarna. Därför har vi gett i uppdrag till sektorn att särskilt bevaka trafiksäkerhetsfrågan under den kommande processen, men utan att reglera det i avtalet, säger Jonsson.

– Vi ville ha med det i texten för att understryka att området fortsatt ska kunna användas som tidigare. Det ska inte stängas och människor ska inte stoppas från att vistas där, säger Ekman.

I avtalet fastställs vidare att Skanska ska betala för anläggandet av vägen samt att den ska övergå till kommunens ägo efter avtalets upphörande. Dessutom konstateras att såväl fortsatt brytning som anläggandet av en ny väg ska prövas av prövningsmyndigheten och att Skanska ska stå för ansökan och alla kostnader i anslutning till detta.

Marie Ekman påpekar att det är bra att få en prövning av frågan.

– Istället för att gissa vad som går att göra vill vi ha saken prövad och nu görs det på det här sättet. Går förslaget om en väg inte igenom har myndigheterna bedömt att det inte går att göra hur som helst i det här området.

Utfallet av prövningen blir också avgörande för om avtalet blir giltigt eller ej. Ett nej i alla prövningsinstanser innebär det att det inte kommer att gälla i den form som det nu är framlagt.

I kommunstyrelsen röstade den borgerliga alliansen samt Socialdemokraterna och SD för förslaget. Miljöpartiet i sin tur yrkade först avslag och hade därefter ett tilläggsförslag om medan Vänsterpartiet, som är ersättare i kommunstyrelsen, ville ha en protokollsanteckning att de inte vill ha arrendet över huvudtaget.

Läs mer: Skanska kan få bryta mer sten ur Billingen

Läs mer: Överklagar beslut mot fortsatt stenbrytning

Läs mer: Nej till väg genom Ryds ängar

Läs mer: Väg genom Ryds ängar aktuell på nytt...

Läs mer: Boende informerades om förslag på fortsatt bergtäkt