Trots massiva protester från Miljöpartiet och Vänsterpartiet - första steget är nu taget för ett nytt arrendeavtal mellan kommunen och Skanska om fortsatt brytning i täkten vid Billingsryd tio år till. En majoritet i kommunfullmäktige sa ja till det och även ja till att sektor samhällsbyggnad får uppdraget att i kommande tillståndsprocess särskilt bevaka frågan om den nya vägens utformning genom Ryds ängar.

Kommunalrådet Katarina Jonsson framhöll inledningsvis att täkten på lång sikt kan ge möjlighet för att bygga bostäder, något som är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta växa och vara draglok i Skaraborg.

LÄS MER: Här är förslaget till avtal

Miljöpartiet och även Vänsterpartiet sköt sin sina argument främst på de naturvärden man anser förstörs genom den planerade vägen genom Ryds ängar.

LÄS MER: Sågar granskning av förslag om Billingsryd

Amanda Nordell (MP) menade att en väg genom naturreservatet strider mot lagen - Miljöbalken - och att det finns alternativa vägar.

— Vi måste sätta stopp här, framhöll hon.

Här betonade kommunalrådet att det är Länsstyrelsens mark - och miljödomstol som kommer att granska vägens dragning med hänsyn till olika riksintressen som den skulle kunna krocka med, riksintressen för natur och kultur till exempel. Det är alltså inget kommunen kan bestämma själv.

— Vi vill pröva frågan, få till en tillståndsprövning.

LÄS MER: Boende informerades om kommande täktavtal

Annons

Miljöpartiets Roger Almgren menade också att Skanskas säkerhet i området är under all kritik. Han visade bilder på dåliga eller obefintliga staket längs med branterna till täkten och där det lätt skulle kunna ske en olycka.

— Självklart måste vi ställa krav på att säkerheten följs, höll Katarina Jonsson med om.

Men varken V eller MP fick något medhåll från något annat parti.

— Ni försöker förkläd ert genuina förakt för tillväxt genom att linda in er och slå knut på er själva, sa Tobias Andersson (SD).

— Hade Amanda Nordell byggt Skövde hade det inte varit större än Stöpen, sa Torbjörn Bergman (M).

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) yrkade bifall och så blev det också.

I området Billingsryd har diabas brutits alltsedan 1950- talet. I dagsläget bedrivs täktverksamheten av Skanska Industrial

Solutions AB tidigare Skanska Asfalt och Betong AB. Verksamheten försörjer såväl Paroc AB med

bergmaterial för mineralullstillverkning som Skövde kommun med bergmaterial för bostads - och infrastrukturbyggande.