Under flera år har Skövde kommun fått anmärkningar på hur städningen i skolorna sköts. Nu är frågan uppe för avgörande i mark- och miljödomstolen efter ett nytt överklagande från kommunen.

Läs mer: Långvarigt ärende i nästa instans

Miljönämnden östra Skaraborg har fått möjlighet att yttra sig över överklagandet. Man håller fast vid sin inställning om att det är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur städning ska utföras och varför, som gäller när utförandet kontrolleras.

– Vi vann i förra instansen och vidhåller vårt tidigare beslut nu. Man måste ha någon form av riktlinje när man ska utöva tillsyn och vår uppfattning är fortsatt att Folkhälsorådets råd är den riktlinje som finns, säger miljönämndens ordförande Ulf Eriksson (C).

– Vår tolkning är att man kan hänvisa till dem, men kommunen anser att det inte är någon lag och vägrar därför att acceptera deras riktlinjer som tvingande, tillägger han.

I yttrandet hänvisar miljönämnden bland annat till en dom i Miljöverdomstolen från 2006, i vilken det fastställts att det krävs särskilda omständigheter för att råden inte ska tillämpas.

Annons

"Skövde kommun städar inte enligt de intervall som i dag finns i författningen, och de har inte heller visat hur de på annat sätt uppnår dessa mål om städning eller att det finns särskilda omständigheter, som gör att de inte ska omfattas av de allmänna råden om städning", skriver man i sitt yttrande.

Man hänvisar också till miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, där det ställs särskilda krav på städning i skolor och förskolor då det är extra viktiga miljöer.

"Mot bakgrund av detta anser miljönämnden att om Skövde kommun ska göra avsteg från de allmänna råden, måste detta bygga på grundliga och omfattande undersökningar som visar att risken för olägenhet för människors hälsa är liten", kommenterar miljönämnden i yttrandet.

Mark- och miljödomstolen är den andra instansen som ärendet prövas i. Eriksson anser givetvis att nämnden har haft rätt från första början, men tycker ändå det är bra att frågan tas till sin spets.

– Det är jättebra att man får pröva det i domstol och se om vårt argument håller. Jag vet att det finns ett intresse från flera håll i landet för att se om man kan använda det här rådet.

– Oavsett beslut är det många som får backa, antingen vi som utövar tillsynen eller kommunerna, som inte städar enligt de råd som finns. Kan de här riktlinjerna inte användas måste vi dessutom ha något annat, som vi inte riktigt vet vad det är, säger Eriksson.

Nästa och sista prövningsinstans för ärendet är miljööverdomstolen, som själv beslutar om prövningstillstånd om frågan hamnar på deras bord. Om frågan hamnar där återstår att se, konstaterar Eriksson.

– Någon kommer att vinna och någon kommer att förlora. Vi får se vem det blir och vilket steg som i så fall tas efter det. Sen är det upp till miljödomstolen om de väljer att pröva det, säger Ulf Eriksson.