På kommunfullmäktiges februarimöte togs beslut om att utöver vanlig lagstadgad utdelning skulle Skövde Bostäder bidra med 15 miljoner kr. De miljonerna ska användas till att finansiera kommunens bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Möjligheten att överföra dessa pengar finns lagstadgade i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

I beslutet finns också en specificering om att det ska användas till Boendestöd för personer med funktionsnedsättning, Ungdomsboende till ungdomar med socialproblematik, Tryggat boende natt och larm för hemtjänstberoende och Stödboende missbruksvård.

Att följa upp att de 15 miljonerna använts enligt fullmäktiges beslut är väl en uppgift för revisorerna. Det verkar väl rimligt att detta kollas extra noga med tanke på de kraftfulla reaktioner vi fick del av när beslutet var taget. Sen förväntar vi oss en bra redovisning i något sammanhang.

Hyresgästföreningen Skövde, Anders Forsberg